طراحی فضای سبز یک علم است.

شما نباید به صورت غیر اصولی دست به طراحی اجرای فضای سبز بزنید. حقیقت این است که این کار یک علم است که به شما کمک میکند تا سلیقه خود را به بهترین نحو عملی سازید.فقظ سلیقه شما دخیل است و نه هیچ چیز دیگر.