راههای کاهش مصرف آب در کشاورزی-بهینه نمودن مصرف آب در کشاورزی

حقیقت آشکار این است که کشاورزی در ایران به جهت بی آبی در راه رسیدن به یک چالش عظیم است … حقیقتا این مسئله عمیقا فکر ما را به خود مشغول ساخته است در این زمینه تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت که ازین چالش سربلند بیرون بیاییم..حال راهکار چیست:

1- استفاده از آبیاری قطره ایی این روش به ما میگوید که به گیاه همانقدر که نیاز واقعی اوست و لازم است تا جذب نماید آب بدهید.

2- زمان آبیاری: این شاید مهمترین عامل در حفظ ذخایر آب است چرا که باید زمانی انتخاب گردد که حداقل تبخیر از آب را داشته باشیم چرا که آبی که تبخیر می شود معلوم نیست در کجا مجددا بر زمین ببارد.

3-شناخت نوع گیاه: شناخت انواع گیاهی که مورد آبدهی است کمک زیادی به ما میکند این کمک از دو طریق است: یکی نژاد گیاه و مقاومت گیاه به بی آبی است در مواقعی که گیاهان مواقم در برابر بی آبی داریم بهتر است تا این آبیاری حداقل باشد.  و دیگری عمق ریشه درختان است.. در مواقعی که درختان عمق ریشه بیش از 3 متر دارند این عمق میزان نیاز درخت به آب را کاهش می دهد.

4- نهال به آب زیاد و درخت به آب کم نیاز دارد

6- آبیاری بهتر است قبل از طلوع خورشید یا بعد از غروب آن باشد.

7-گاهی بهتر است از سیستم آبیاری ریشه ایی استفاده گردد در این سیستم لوله کشی در عمق 10 یا بیست سانتی خاک انجام میگردد. و منافذ ریز آب را از لوله به ریشه درخت می رساند.

8- کاشت انواع گونه های مقاوم به خشکی

9- هرس زمستانه

10- زدن علفهای هرز پای گیاهان

11- در مورد مزارع نیز کرت بندی و مرز بندی صنعتی کمک زیادی می نماید.