10 دی 1399

پالیزین یک حشره کش و کنه کش تماسی است. که به علت مکانیسم اثر خاص خود در آفات مقاومت ایجاد نمی کند.

در آزمایش های انجام گرفته توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور کارایی بالای خود را در مبارزه با شته جالیز و پسیل پسته در مقایسه با سموم شیمیایی رایج به اثبات رسانده
و به همین منظور در هیات نظارت بر سموم به ثبت رسیده است.

پالیزین همچنین در مبارزه علیه طیف وسیعی از آفات نظیر شته ها، مگس سفید، زنجرک ها شپشک ها و کنه های زیان آور نیز بر روی
سبزی، صیفی، درختان میوه و گیاهان زینتی بسیار موثر بوده است.

پالیزین دارای گواهی ارگانیک بر اساس استاندارد ملی 11000 است و برهمین اساس مصرف آن در کشاورزی ارگانیک مجاز می باشد.
پالیزین در غلظت توصیه شده برای موجودات زنده غیر هدف از جمله زنبور عسل بی خطر است و پس از نابودی آفات از خود اثر سمی بر جای نمی گذارد.

 

06 مرد 1399

فروش زنبور هکتور براکون جهت پارازیت نمودن و از بین بردن کرمها در مزارع و باغات

 

 

مقدمه و اهمیت کنترل بیولوژیک:
تمامی موجودات از جمله آفات ک شاورزي، در طبیعت د شمنانی دارند و این د شمنان طبیعی، جمعیت آفت را کنترل میکنند،
این امر باعث می شود جمعیت حشرات مضر از حد خاصی بیشتر نشده و طغیان نکنند. به کنترل آفات در طبیعت که به وسیله
دشمنان طبیعیِ آفات بدون دخالت انسان صورت میگیرد “کنترل طبیعی” می گویند.
با افزایش سم پاشی هاي بی رویه، حشرات مفید ار بین رفته و آفات به سموم مقاوم شده اند. در نتیجه کشاورزان باز از سموم
بی شتري ا ستفاده میکنند، اما نتیجه اي از این همه هزینه براي کنترل آفات نمی بینند زیرا سم پا شی زیاد و غیر علمی باعث
مقاومت آفات به سم میشود.
علاوه بر مشکل مقاوم شدن آفات، سموم کشاورزي باعث آلوده شدن منابع آب زیر زمینی، خاك و طبیعت می شود. سموم تا
چندین سال در طبیعت باقی مانده. جذب خاك، گیاه و حتی گوشت دام شده و در نتیجه وارد بدن انسان می شود. همچنین
افرادي که از محصولات کشاورزي با باقی مانده سموم بیش از حد استاندارد استفاده میکنند در معرض ریسک بالاي سرطان،
ام اس، انواع تومر و … قرار میگیرند. علاوه بر مشکلاتی که براي مصرف کنندگان ایجاد می شود، کشاورزانی که سم پاشی بدون
تجهیزات ایمنی انجام می دهند نیر در خطر بروز انواع بیماري ها (حساسیت پوستی، مشکلات تنفسی، مشکلات بینایی، حالت
تهوع، سرطان و …) قرار دارند.
خوشبختانه راه حلی براي این مشکل وجود دارد. تولیدي ارگانیک با تکثیر حشرات مفید و در اختیار قراردادن آن به کشاورزان
این مشــکل را حل کرده اســت. به تولید انبوه عوامل طبیعیِ مفیدِ کنترل کننده آفات و رها ســازي آن در اکوســیســتم هاي
کشاورزي به منظور کنترل آفتی خاص، “کنترل بیولوژیک” میگویند. کنترل بیولوژیک به نسبت سم پاشی، مزایاي زیادي دارد،
مانند: هزینه ي کمتر، کارایی زیاد مخ صو صا در مورد آفاتی که به سموم مقاوم شده اند، حفظ محیط زی ست و عدم آلودگی
طبیعت و در نتیجه ارتقا سلامت جامعه و ….
2
به یاد داشته باشیم که اولیت امنیتی یک کشور، وجود امنیت غذایی است. این امنیت هم شامل میزان محصولات غذایی مورد
نیاز کشور و مهمتر از آن سلامت غذا می باشد. چون سالم نبودن غذا باعث ایجاد بیماري شده و هزینه هاي بیشتري به کشور
وارد می کند.
آیا تا کنون اندیشیده اید که چرا در گذشته ي نچندان دور بیماري هایی مانند سرطان کم تر بود و لی امروزه حتی کودکان به
این بیماري مبتلا می شوند؟ کشاورزان اولین اشخاصی هستند که نقش بسیار مهمی در بالا بردن کیفیت سلامت جامعه دارند
چون هم غذاي انسان و هم دام و طیور با دستان زحمتکش آنان تولید می شود.

معرفی زنبور “براکن هبتور”
زنبور براکون از خانواده Braconidae و از جنس (Bracon (=Habrobracon می باشد.
زنبورهاي این زیرخانواده در دســـته زنبورهاي ectoprasitoid Idiobiont جاي دارند به این مفهوم که تمام گونه هاي این زیر
خانواده تخمگداري خود را روي بدن میزبان انجام می دهند. و میزبان خود را قبل از تخمگذاري بصـــورت دائم فلج می نمایند.
به عبارت دیگر تخمگذاري دو مرحله اي است: یکی تزریق زهر و دیگري تخمگذاري.
میزبان هاي زنبور براکون
Heliothis armigera
این آفت همه چیز خوار بوده و به تمام محصولات حمله می کند.
کرم میوه گوجه فرنگی، پیله خوار نخود، کرم غوزه پنبه، کرم فلفل دلمه، کرم کلزا… همگی هلیوتیس هستند.

Ostrinia nubilalis
ساقه خوار اروپایی ذرت، این ح شره پلی فاژ است. در دنیا حدود200 میزبان دارد ،در ایران، گیاهان زراعی که به عنوان میزبان
براي این آفت ذکر شده عبارتند از ذرت، کنف، پنبه، برنج و نیشکر و .. می باشند.
Ephestia kuhniella
شب پره کرم آرد در درجه اول به غلات آرد شده حمله میکند و به انواع خشکبار، نان، خرما، کشمش، انجیر،گندم، ذرت، برنج،
قارچ خشک شده و تازه حمله می کند.
Plodia interpunctella
شب پره هندي، آفتی خطرناك در انبار هاي پسته، بادام، گردو، انجیر و باغ انجیر می باشد و به انواع خشکبار، آجیل و غذا هاي
خشک حمله می کند.
3
Galleria mellonella
شب پره موم خوار کندوي زنبور عسل.
Sesamia cretica
ساقه خوار ذرت و نیشکر.
Batrachedra amydraula
کرم میوه خوار خرما یا شب پره کوچک خرما، هم در نخل ستان و هم انبار ایجاد خ سارت می کند و در بع ضی مناطق مانند بم
باعث ریزش50-70 درصد میوه میگردد.
Spodoptera littoralis
Spodoptera exigua
پروانه ي برگ خوار چغندر قند و ذرت، این آفت به ذرت، چغندر، یونجه، سیب زمینی، پنبه، حبوبات، باقلا، سویا، گوجه فرنگی،
انواع جالیز، پیچک، سلمک و … حمله می کند.

Mythimna loreyi
برگ خوار تک نقطه اي ذرت

جهت ارتقاي سلامت جامعه، فرهنگ سازي کنترل بیولوژیک و کمک به کشاورزان، دولت مقدار 60 درصد از هزینه تولید زنبور
براکن را به صـــورت یارانه دولتی می پردازد این برنامه مبارزه بیولوژیک علیه آفت پنبه،گوجه، نخود، ذرت و چغندر جهت
مبـارزه با کـرم قوزه پنبـه (armigera Heliothis (در حال اجرا می باشد.
شکل شناسی زنبور hebetor. B
این زنبوربه رنگ قهوه اي تیره تا روشن می باشد. اندازه این زنبور بین 1-4 میلیمتر بسته به شرایط متفاوت می باشد.

4
زیست شناسی زنبور hebetor Bracon
زنبورهاي براکون بطور طبیعی در مزارعی که کمتر د ستخوش سمپا شی قرار گرفته اند وجود دارند و لارو پروانه ها را پارازیت
می نماید. نتیجتا آفات بسیاري در اثر فعالیت زنبورها کنترل می شوند.
زنبورهاي ماده بعد از فلج کردن میزبان روي بدن آنها تخم گذاري می کنند. تخمها پس از 2-1 روز تفریح شـــده و لاروهاي
زنبور شروع به تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان می نمایند.
پس از طی دوره لاروي (سه سن لاروي) که به مدت 4-3 روز به طول می انجامد لاروهاي زنبور میزبان را ترك کرده و در کنار
میزبان تبدیل به شفیره می شوند دوره شفیرگی 5-4 روز می باشد و بعد حشره بالغ از داخل شفیره خارج می گردد.
در شرایط حرارتی 1 ±29 درجه سانتیگراد و رطوبت 5 ± 60 %سیکل زندگی زنبور از تخم تا حشره بالغ 11 -9 روز بطول می
انجامد. خروج زنبورهاي بالغ از شفیره اغلب حدود 2-1 روز طول می ک شد تا زنبورهاي ماده خارج شده، جفت گیري کرده و
آماده تخم ریزي شـــوند. طول عمر زنبور ماده جفت گیري کرده حدوداً 35-20 روز و عمر زنبورهاي نر کوتاه در حدود 5-10
روز بر حسب شرایط متفاوت می باشد.

روش رهاسازي:
در صبح زود و نزدیک غروب آفتاب زمان مناسب برا رهاسازي زنبور میباشد. با باز کردن درب لیوان حاوي زنبور، زنبور ها پرواز
کرده و در مزرعه پراکنده می شوند. اگر هوا گرم بود درب لیوان ها را زیر بوته ها که خنک تر است باز کرده و اقدام به رهاسازي
زنبور کنید.
رها سازي در غروب آفتاب بهتر است زیرا شب فعالی اکثر آفات و خنکی شب باعث اثر بخشی بیشترِ کنترل بیولوژیک می شود.
امید است در آینده اي نزدیک با افزایش تولید عوامل کنترل بیولوژیک از سموم پر خطر کمتر استفاده شود و جامعه سالم تري
داشته باشیم.
براي کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام Bioorganic @بپیوندید.
سفارش: 09371222013

دستتان سبز و کشت و کارتان پر برکت باد

17 اسف 1398

عدم ارسال کفشدوزک به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور

مشتریان و سروران عنایت داشته باشند هم اکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا و بسته شدن راههای عمومی استان گیلان به روی خودروهای عمومی ، صبر و تحمل پیشه نموده تا به امید خدا گشایشی حاصل گردد.
به امید سلامتی همه هموطنان عزیز.

09 خرد 1398

فروش انواع حشرات جهت پایان نامه

a garden field guide
A publication of the
With Many Thanks!
Southside Community Land Trust gratefully
acknowledges the following for their insight,
expertise, and support in creating this
valuable resource:
The Healthy Communities Grant Program of the
Environmental Protection Agency; The ADDD Fund at
the Rhode Island Foundation, a charitable community
trust serving the people of Rhode Island; the USDA’s
Risk Management Agency; Ruth Hazzard and Touria
El-Jaoual Eaton at the University of Massachusetts for
their photo contributions; Forestry Images for their
archive of high quality images of insects and insect
damage (free for educational usage!); Devan Ferreira
and Tracy Silva for their initial work on the Bug Book
project; Katherine Brown and Rich Pederson, for their
creative input putting the finishing touches on the
project; and Leo Pollock, for his skillful editing efforts
and attention to detail in completing the Bug Book!
For more information please contact:
Southside Community Land Trust
109 Somerset Street
Providence, Rhode Island 02907
www.southsideclt.org
401-273-9419
401-273-5712 (fax)
education@southsideclt.org
© 2009 by Southside Community Land Trust 1
NOTES
2
About this guide….3
Signs of Damage….4
The Life Cycle of Bugs…….8
Bad Bugs
Aphids….9
Cabbage Loopers…..11
Colorado Potato Beetles….13
Cucumber Beetles….15
Cutworms….17
Flea Beetles….19
Garden Webworms….21
Lace Bugs….23
Leafhoppers….24
Leafminers….25
Mexican Bean Beetles….27
Slugs….29
Squash Bugs….31
Thrips….33
Tomato Hornworms….35
Good Bugs
Assassin Bugs….37
Braconid Wasps…..38
Damsel Bugs….39
Lacewings….40
Lady Beetles (Ladybugs)….41
Praying Mantids….42
Soldier Beetles….43
Glossary….44
Bug Control Tips….45
Recipes….46
Plant Your Way to a Healthy Garden….48
Rhode Island Resources….49
Table of Contents
3
About this guide…
This guide is intended for backyard gardeners,
community gardeners, and small-scale farmers,
to serve as a resource in helping you to identify
both good (beneficial) and bad (damaging) bugs
that you might find in your garden. This guide
will offer tips on how to control bad bugs and
ideas for how to attract good bugs.
Good and bad bugs can be different sizes,
shapes, and colors. This book has pictures of
the damage caused by bad bugs to help you
identify which bugs are causing the problem
and learn how to control them. This book also
has pictures of good and bad bugs so that you
can identify different bugs in your garden and
make sure you are only killing bad bugs!
The best way to control bugs is to walk through
your garden each day and look for signs of bugs
or bug damage. As you try different methods to
get rid of bad bugs, make sure to keep notes of
what you did: if you used one of the sprays on
pages 46-47, if good bugs solved the problem,
or if another gardener gave you a new idea!
Writing good notes will help you remember
what worked if you have a bug problem again.
This book has space to write notes at the end.
4
Aphids ……………..Page 9
Cabbage
Loopers…………..Page 11
Colorado Potato
Beetles……………Page 13
Cucumber
Beetles………….. Page 15
Signs of Damage
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
Photo Credit: USDA APHIS PPQ Archive, USDA
APHIS PPQ
Photo Credit: Russ Ottens,
University of Georgia
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
5
Cutworms …………….Page 17
Flea Beetles ………….Page 19
Garden
Webworms……………Page 21
Lace Bugs……………..Page 23
Signs of Damage
Photo Credit: Clemson University, USDA
Cooperative Extension Slide Series
Photo Credit: David Cappaert, Michigan
State University
Photo Credit: Alton N. Sparks, Jr.,
University of Georgia
Photo Credit: Forest & Kim Starr, U.S.
Geological Survey
6
Leafhoppers…….Page 24
Leafminers………Page 25
Mexican Bean
Beetles……………Page 27
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
Photo Credit: Merle Shepard, Gerald R.Carner,
and P.A.C Ooi, Insects and their Natural Enemies
Associated with Vegetables and Soybean in
Southeast Asia
Photo Credit: David Ferro, UMASS
Signs of Damage
7
Slugs ………………Page 29
Squash Bugs ……Page 31
Thrips……………..Page 33
Tomato
Hornworms ……..Page 35
Signs of Damage
Photo Credit: R.J. Reynolds Tobacco Company
Slide Set, R.J. Reynolds Tobacco Company
Photo Credit: Whitney Cranshaw, Colorado
State University
Photo Credit: Whitney Cranshaw, Colorado
State University
Photo Credit: David Jones, University of Georgia
8
The life cycle of bugs…
These next pages describe what bugs look
like at different stages in their lives. All bugs
hatch from eggs, which usually live on the
undersides of leaves or in hidden spots on
plants. The eggs hatch into larvae (also called
caterpillars, grubs, or maggots), which will
later become adults. Adult bugs lay eggs and
usually have wings.
Bad bugs can eat plants or cause damage at
different stages in their lives, so make sure
you are getting rid of the bad bugs when they
are causing the most damage. Most of the
time it is when they are larvae: hungry and
growing fast like young people! Good bugs
are usually easiest to attract when they are
adults, since they can fly to your fields to feed
on nectar or pollen. Good bugs also lay eggs,
so you want to make sure that you aren’t
squishing their eggs or larvae!
Many bad bugs in your garden will come in
cycles: Flea Beetles, for example, might do a
lot of damage, and then move on to another
area. Using row cover (page 44) and planting
new plants after the number of bad bugs
goes down will help make sure that you have
a long, healthy growing season! 8
9
Aphids
bad bug!
Favorite Plants:
Most small fruits
Vegetables
Why am I bad?
I suck the juices from the leaves of many
different plants. When I am done sucking the
juices from the leaves, the leaves curl up or
fall off of the plant. Sometimes I also spread
plant diseases.
What Aphids look like:
Adults: We are small, pear shaped bugs. We
can be green, pink, black, or gray. Sometimes
it looks like we are wearing a fluffy white coat.
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
10
How to control Aphids:
• Spray plants with a strong stream of water
to knock the Aphids off of your plants.
• Plant “trap crops” like calendula,
nasturtiums, and dill. Aphids like to eat these
plants even more than your vegetables, so
you can attract aphids away from your other
plants!
• Try planting Pollen & Nectar Producing
Plants (see list, page 48) to attract good bugs
that will eat the Aphids.
• Spray plants with the Garlic and Chili
Pepper Spray (page 46).
• Try using Safer Insecticidal Soap on plants.
Photo Credit: David Ferro, UMASS
11
Cabbage Loopers
bad bug!
Favorite Plants:
Cabbage
Heads of Lettuce
Celery
Tomatoes
Collard Greens
Why am I bad?
I chew big holes in leaves and leave my sticky
spit on the leaves. Sometimes I chew holes in
lettuce heads and tomatoes.
What Cabbage Loopers look like:
Eggs: We are light green and live on the
undersides of leaves.
Larvae: We do most of the damage. We are
green caterpillars with a white line on each
side of our bodies.
Adults: We grow into gray moths with one
silver spot in the middle of each of our wings.
Photo Credit: Frank Peairs,
Colorado State University
12
How to control Cabbage Loopers:
• Try growing Pollen & Nectar Producing
Plants to attract good bugs that will eat
Loopers (see list on page 48).
• Use your hands to pick the Loopers off of
your plants and drop them into soapy water.
Or squish them!
• After you pick the Loopers off the plants,
use the Garlic and Chili Pepper Spray (see
page 46) to keep any other Loopers away.
• Use row cover (see Glossary, page 44) to
stop adults from laying eggs under leaves.
• For farmers working on larger fields, Bt
can also be used for Cabbage Loopers (see
Glossary for more info on Bt, page 44).
13
Colorado Potato Beetles
bad bug!
Favorite Plants:
Potatoes
Tomatoes
Eggplants
Why am I bad?
I like to chew leaves on plants, especially
young leaves.
What Colorado Potato Beetles look
like:
Eggs: We are tiny, bright yellow bunches of
eggs. You can find us on the undersides of
leaves.
Larvae: We are dark orange beetles with black
dots down the sides of our backs. We help
the adults chew leaves.
Adults: We are light yellow (sometimes
orange) beetles with 10 black stripes down
our backs. We do most of the damage along
with our larvae.
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
14
How to control Colorado Potato
Beetles:
• Use your hands to pick beetles off plants
and then drop the beetles into soapy water.
Look for beetles on your plants in the early
morning.
• After you pick the beetles off, try spraying
the plants with the Garlic and Chili Pepper
Spray (see page 46).
• You can also use your hands to rub the
Colorado Potato Beetle eggs off of the
undersides of leaves.
• Try planting Pollen & Nectar Producing
Plants (see page 48) near potatoes, tomatoes
or eggplants to attract good bugs that will eat
beetles.
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
15
Cucumber Beetles
bad bug!
Favorite Plants:
Squash
Melons
Tomatoes
Eggplant
Peas
Cabbage
Why am I bad?
I eat the leaves and flowers of many different
vegetable plants. I also eat stems and roots,
and sometimes chew holes in fruit.
What Cucumber Beetles look like:
Eggs: We are small yellow-orange eggs. Adult
Cucumber Beetles lay us in the soil or near
stems of plants.
Larvae: You probably won’t ever see us. As
soon as we hatch from our eggs, we dig
under the soil to eat the roots of plants.
Adults: We do the most damage. We are
shiny with black heads, and can be striped
or spotted. The Striped Cucumber Beetle is
yellow with 3 wide black stripes down its
back. The Spotted Cucumber Beetle is light
yellow with black spots down its back.
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
16
How to control Cucumber Beetles:
• Use your hands to pick Cucumber Beetles
off plants and then drop the beetles in soapy
water.
• After you pick the beetles off the plants,
try spraying the plants with the Garlic and
Chili Pepper Spray (see page 46).
• Take all weeds and dead plants out of the
garden at the end of the season and do not
leave piles in the garden during the winter.
Cucumber Beetles like to live in these areas.
• Try putting row cover (see Glossary, page
44) over the plants in the spring and the
fall to protect them from Cucumber Beetle
damage.
Photo Credit: Scott Bauer, USDA
Agricultural Research Service
17
Cutworms
bad bug!
Favorite Plants:
Young vegetable plants
Why am I bad?
At night I chew through the stems of plants
close to the soil, which makes the plants fall
over. Usually the stems look like someone cut
them with a knife.
What Cutworms look like:
Eggs: You can find us in groups on plant
stems and on leaves near the ground.
Larvae: We do the most damage. We are
dull brownish caterpillars and we curl into
a C-shape when we are scared. Look for us
eating stems at night.
Photo Credit: Russ Ottens,
University of Georgia
18
How to control Cutworms:
• Keep weeds out of the garden and make
sure to move dead or sick plants out of the
garden. Cutworms like to live on weeds and
sick plants.
• Cutworms chew stems mostly at night,
so look for them with a flashlight. Look for
plants that have been cut, and dig around
near the roots to find Cutworms. Then squish
them!
• Sometimes you can avoid Cutworm
damage by transplanting young plants to the
garden rather than planting seeds directly.
• Stems of young plants can be protected
from Cutworms by placing cardboard
“collars” 1 inch into the soil around stems,
with about 2 inches of the cardboard sticking
out of the ground. You can also make
“collars” by cutting toilet paper or paper
towel rolls into 3-4 inch tubes!
• The Toothpick Trick: after planting a
seedling, push 2 toothpicks into the soil on
opposite sides of the stem. Toothpicks will
stop cutworms from wrapping around the
plant.
19
Flea Beetles
bad bug!
Favorite Plants:
Tomatoes
Potatoes
Eggplants
Peppers
Turnips
Radishes
Why am I bad?
I chew tiny round holes in the leaves of many
different plants. Sometimes I even spread
diseases from plant to plant as I chew.
What Flea Beetles look like:
Eggs: You won’t see us! We live on the roots of
plants.
Larvae: We don’t cause serious damage to
plants, but we usually eat parts of the roots.
Adults: We do all of the damage even though
we are as TINY as fleas! We are dark brown
or black, and we jump when we get scared,
just like fleas.
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
20
How to control Flea Beetles:
• Use row cover (see Glossary, page 44) in
the fall to keep Flea Beetles off of plants.
• In the spring, you can plant some of the
plants Flea Beetles like to eat, wait until the
Flea Beetles move on, and then plant the rest
of the tomatoes, eggplants, or peppers that
you want.
• Beer! Put small bowls or tops from old
jars near plants that are being eaten by Flea
Beetles and fill with beer. Flea Beetles will fly
in and drown.
• Compost weeds and crops in the fall after
the last harvest. Flea Beetles (and other bad
bugs!) like to live in piles of weeds, so make
sure to keep your beds clean!
• Try spraying Garlic and Chili Pepper Spray
(page 46) on plants early in the morning.
21
Garden Webworms
bad bug!
Favorite Plants:
Beets
Beans
Corn
Strawberries
Peas
Why am I bad?
I eat leaves of plants and make webs that look
like spider webs! After I make a web that is
attached to leaves or stems, I live inside of it.
What Garden Webworms look like:
Eggs: You can find us in groups or alone on
the undersides of leaves.
Larvae: We do all of the damage. We are
usually dark colored caterpillars with a stripe
and dark spots down our back. If you look
closely, you can see spiky hairs that grow out
of each of our spots.
Photo Credit: Ruth Hazzard,
UMASS
22
How to control Garden Webworms:
• Keep pigweed and lambsquarters (weeds)
out of your beds. Webworms like to live on
these weeds.
• Look for really thick webs that are left on
branches or leaves and clip these off of the
plant. Webworms live in these webs…which
is also where they get their name!
• If you see any Webworms, squish them or
drop the Webworms into soapy water.
23
Lace Bugs
bad bug!
Favorite Plants:
Flowers
Vegetable plants
Why am I bad?
I suck the juices from the undersides of leaves.
After I am done sucking the juices, the tops of
leaves look blotchy with gray or white specks on
them.
What Lace Bugs look like:
Adults: We are oval or rectangle shaped with
big wings that look like white lace.
How to control Lace Bugs:
• Try using the Soap Spray (see page 47) on
plants.
Photo Credit: Pest and Diseases
Image Library
24
Leafhoppers
bad bug!
Favorite Plants:
Flowers
Vegetable plants
Why am I bad?
I suck juices from the stems and undersides
of leaves. My spit is poisonous and makes
the tips of leaves turn brown or yellow and
curl up. As I suck juices, I also spread plant
diseases.
What Leafhoppers look like:
Adults: We are thin, brown or green bugs.
Sometimes we have brightly colored stripes
on our wings. If you shake the plant that we
are feeding on, we will quickly fly away, and
then come right back to eat more.
How to control Leafhoppers:
• Spray plants with a strong stream of water.
• Try using the Soap Spray (page 47).
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
25
Leafminers
bad bug!
Favorite Plants:
Beets
Cabbage
Chard
Leafy greens
Lettuce
Why am I bad?
I eat tunnels in leaves. The damage does
not kill the plants, but the leaves look less
appealing to eat, especially if you are selling
them or giving them away to friends!
What Leafminers look like:
Eggs: We are small, round white bunches of
eggs, and live on the undersides of leaves.
Larvae: We do most of the damage. We are
light green maggots that live in (and eat!)
leaves. We make curvy, winding tunnels in
leaves, so sometimes it looks like we are
drawing on leaves.
Adults: We are small, black and yellow flies,
and we lay eggs under leaves of plants.
Photo Credit: Central Science
Laboratory, Harpenden Archive,
British Crown
26
How to control Leafminers:
• Remove the leaves that show the first signs
of “tunnels” before they spread.
• You can use your hands to rub the
Leafminer eggs off of the undersides of
leaves.
• Use row cover (see Glossary, page 44) to
stop adults from laying eggs under leaves.
• Most plants can still live with damage
from Leafminers, but keep plants healthy
with regular water and compost or organic
fertilizer (see Glossary, page 44).
Photo Credit: Howard F. Schwartz,
Colorado State University
27
Mexican Bean Beetles
bad bug!
Favorite Plants:
Any kind of beans
Why am I bad?
I hide on the undersides of leaves and chew
on leaves, making the leaves look like lace.
What Mexican Bean Beetles look like:
Eggs: We are tiny and yellow and live close to
each other on bean plants.
Larvae: When we hatch from our eggs, we
are fat orange grubs with little spikes on our
backs.
Adults: We are pale yellow or light brown
beetles with black dots on our backs.
Sometimes people think we look like Lady
Beetles (page 41), so make sure that I am a
Mexican Bean Beetle before squishing me!
Photo Credit: Central Science
Laboratory, Harpenden
Archive, British Crown
28
How to control Mexican Bean Beetles:
• Use your hands to pick beetles off plants,
then drop the beetles in soapy water or squish
them.
• You can also use your hands to rub the
eggs off of the undersides of leaves.
• After you pick the beetles off the plants,
spray the plants with the Garlic and Chili
Pepper Spray (see page 46).
• Try planting herbs or flowers in the same
rows with the beans to attract good bugs
that will eat the beetles (see Pollen & Nectar
Producing Plants list, page 48).
Photo Credit: Whitney Cranshaw, Colorado State University
29
Slugs
bad bug!
Favorite Plants:
Many vegetables and flowers
Many seedlings!
Why am I bad?
I eat large holes in the leaves of big plants,
and both the leaves and stems of seedlings.
What Slugs look like:
Eggs: We look like little piles of white jelly
balls, and usually live under rocks or logs.
Adults: We look like snails without the shell,
and we are gray, black, brown, or green. We
leave slimy silver trails wherever we go!
Photo Credit: Cheryl
Moorehead, Insect Images
30
How to control Slugs:
• The best way to get rid of slugs is with your
hands. Look for slugs in areas that are dark
and cool (under rocks or logs), and drop slugs
into a bucket of salt water or soapy water.
• Since slugs love dark and cool places,
remove all hiding places (pieces of wood,
stones, trash cans) from your garden. You can
also spray these areas in the morning with
white vinegar.
• Beer! Put small bowls or tops from old jars
near plants that are being eaten and fill with
beer. Slugs will climb in and drown.
Photo Credit: Gary Bernon, USDA APHIS
31
Squash Bugs
bad bug!
Favorite Plants:
Winter Squash
Cucumbers
Pumpkins
Why am I bad?
I suck plant juices from vine crops. After I suck
all of the juices out of a plant, the leaves and
vines turn black and die.
What Squash Bugs look like:
Eggs: We live in shiny yellow bunches on the
undersides of leaves.
Nymphs: We do most of the damage. We are
light green or gray with flat backs. Usually
it looks like we are covered with a white
powder.
Adults: We also do a lot of damage. We are
a dark brown or black color with flat backs. If
you look closely, you will see tiny dark hairs all
over our bodies.
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
32
How to control Squash Bugs:
• Use your hands to take any Squash Bugs
or eggs off of your plants and squish them!
Make sure to look under the leaves.
• Use trellises or stakes to keep vines off of
the ground.
• Try planting Pollen & Nectar Producing
Plants to attract good bugs that will eat
Squash Bugs (see list, page 48).
Photo Credit: Ruth Hazzard, UMASS
33
Thrips
bad bug!
Favorite Plants:
Many Vegetable Plants
Why am I bad?
I leave brown or white marks on leaves or
fruit. Some people think these marks look like
scars.
What Thrips look like:
Adults: We are thin and tiny bugs! We are
usually so small and dark that many people
never see us. They only see the damage we
cause.
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
34
How to control Thrips:
• Try spraying plants with a strong stream of
water to knock the Thrips off of plants.
• Keep plants healthy and watered! Thrips
will not cause a lot of damage to strong and
healthy plants.
• If the Thrips start causing a lot of damage
to your plants (leaves falling off or fruit
rotting), try using Safer Insecticidal Soap on
plants.
Photo Credit: Whitney Cranshaw, Colorado State University
35
Tomato Hornworms
bad bug!
Favorite Plants:
Tomatoes
Peppers
Eggplants
Potatoes
Why am I bad?
I eat small stems and whole leaves. Sometimes
I even bite large holes in green tomatoes.
What Tomato Hornworms look like:
Eggs: We are smooth, round, light green eggs
and we live on the tops of leaves.
Larvae: We are one of the biggest caterpillars
you will see in the garden. Our slanted stripes
and dark spots make it hard for you to find
us, but when you do see us, you will see the
big horn at our rear end.
Photo Credit: Susan Ellis, Insect Images
36
How to control Tomato Hornworms:
• If a lot of whole leaves are being eaten,
look for Hornworms. Large black droppings
on the ground under tomato plants usually
mean that Hornworms are eating your plants.
• Use your hands to pick Hornworms off
plants and squish them or drop them in a
bucket of soapy water.
• Plant Pollen & Nectar Producing Plants
(page 48) to attract Braconid Wasps (page
38). The larvae of Braconid Wasps grow on
the Hornworms and eat them!
• After you harvest all of the tomatoes and
pull out the plants, tilling the soil will kill most
baby Hornworms.
• For farmers working on larger fields, Bt can
also be used on young Tomato Hornworms
as a last resort. (See Glossary for more info on
Bt, page 44).
37
Assassin Bugs
good bug!
Favorite Bad Bugs:
Flies
Caterpillars
Why am I good?
I eat many different bad bugs. I come out to
the garden in June and stay all summer.
What Assassin Bugs look like:
We are flat, brown bugs with long, narrow
heads. If you look closely, you might see our
curving beaks.
How to attract Assassin Bugs:
• Assassin Bugs naturally live in most chemicalfree gardens: the less pesticides or sprays you
use, the more Assassin Bugs you will see in your
garden.
Photo Credit: Joseph Berger,
Insect Images
38
Braconid Wasps
good bug!
Favorite Bad Bugs:
Aphids
Tomato Hornworm
Why am I good?
I lay eggs in bad bugs, and my larvae eat
these bad bugs from the inside as they grow
bigger!
What Braconid Wasps look like:
We are small wasps, but we don’t sting. We
are black or brown, and have a skinny middle
section. Our larvae look like little white tubes,
and grow attached to bad bugs!
How to attract Braconid Wasps:
• Plant Pollen & Nectar Producing Plants in your
garden (page 48).
In the picture below, Braconid Wasp larvae are growing
on (and eating!) a Tomato Hornworm.
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
Photo Credit: David Cappaert,
Michigan State University
39
Damsel Bugs
good bug!
Favorite Bad Bugs:
Aphids
Leafhoppers
Caterpillars
Thrips
Why am I good?
I eat many different bad bugs and stay in the
fields during the winter.
What Damsel Bugs look like:
We are fast moving and we have long bodies.
We are a dull brown or black color.
How to attract Damsel Bugs:
• Damsel Bugs really love to live near alfalfa
fields. So plant some alfalfa! Or if you know
where alfalfa is planted, take a butterfly net,
scoop up some Damsel Bugs, and bring them
back to your garden plot!
Photo Credit: Whitney Cranshaw,
Colorado State University
40
Lacewings
good bug!
Favorite Bad Bugs:
Aphids
Mites
Eggs of Bad Bugs
Why am I good?
I eat many different bad bugs and I am easy
to attract to the garden.
What Lacewings look like:
Eggs: We live on stems. A flexible stalk or
string attaches us to plant stems, and we
blow in the wind.
Adults: We are thin and long with a bright
green body and see-through wings.
How to attract Lacewings:
• Plant Pollen & Nectar Producing Plants in your
garden (page 48).
Photo Credit: Sonya Broughton,
Department of Agriculture & Food,
Western Australia
41
Lady Beetles (Ladybugs)
good bug!
Favorite Bad Bugs:
Aphids
Mealybugs
Spider mites
Why am I good?
I eat many different bad bugs and I can be
easily attracted to fields with Pollen & Nectar
Producing Plants (see list, page 48).
What Lady Beetles look like:
Eggs: We are little bunches of yellow or white
eggs. We live on top of, or under, leaves.
Larvae: We look like mini-alligators because of
our long, black, spiny backs. We eat a lot of
bad bugs in the garden.
Adults: There are many different kinds of
good Lady Beetles, but most of us are shiny
red or orange with black dots on our backs.
How to attract Lady Beetles:
• Plant Pollen & Nectar Producing Plants (page
48).
Photo Credit: Johnny N. Dell,
Insect Images
42
Praying Mantids
good bug!
Favorite Bad Bugs:
All bad bugs.
Why am I good?
I eat all bad bugs! I actually eat any bug I can
catch, even other Praying Mantids!
What Praying Mantids look like:
We are long, skinny, green bugs with big,
bright green eyes. We have really long arms
and legs. Our front arms are extra long and
bent and make us look like we are praying.
How to attract Praying Mantids:
• Avoid using chemicals.
• Try planting perennials or permanent
plantings around the edges of your farm or
garden plot. Praying Mantids like to live in these
areas during the winter.
Photo Credit: Chris Horne, Insect Images
43
Soldier Beetles
good bug!
Favorite Bad Bugs:
Aphids
Cucumber Beetles
Why am I good?
I eat many different bad bugs. I really love to
live near plantings of goldenrod, milkweed,
catnip or hydrangeas.
What Soldier Beetles look like:
Larvae: We usually have a red head and a
dark, flat body.
Adults: We look a lot like the larvae Soldier
Beetles, but sometimes you might notice that
our backs look shiny like leather.
How to attract Soldier Beetles:
• Try planting goldenrod, hydrangeas, catnip or
milkweed in your garden.
Photo Credit: Jim Occi, BugPics
44
GLOSSARY
Bt
Bt stands for Bacillus thuringiensis, a bacteria
that lives in soil. It is used on large organic
farms as a liquid spray to kill bad bugs, but
is not used very much on small garden plots.
Bt will kill insects only in the larva stage, so it
is only good for killing some kinds of bugs.
There are many different kinds of Bt, so make
sure to talk to a gardening expert or a farmer
that has used it before trying it on your own
plot. And make sure to follow the directions
carefully!
Row Cover
Row cover is a material that covers plants,
keeping them warmer and also stopping bad
bugs from eating plants and laying their eggs.
It is sometimes called garden fabric, garden
blanket, or Reemay. Row cover can be used
in the spring and the fall to keep plants warm
at night, and to protect plants from bad bugs.
Organic Fertilizer
Fertilizer gives your plants extra nutrients so
that they can grow healthy. Organic fertilizers
are made only from other plants or animals,
not from chemicals. Most gardening stores
sell many different kinds, but a good organic
fertilizer to use is one made from fish waste
(fish emulsion). Make sure to follow the
directions, because too much fertilizer can
attract bad bugs to your plants, or can “burn”
plants and make them die!
45
Bug Control Tips
• Keep notes of what is happening in your
garden and what you use for getting rid of
pests. Using your notes from year to year will
help you identify the first signs of bug trouble
and stop them from turning into major
problems.
• Crop rotation means that you grow plants
in your garden in different places each year.
Moving your plants around can trick bad bugs
by making them have to find their favorite
plants each year. It will also make sure that
the same kinds of plants will not take the
same nutrients from the soil year after year.
• Organic pesticides or sprays are still poisons:
they can kill both bad and good bugs. Use
them carefully!
• The spray recipes are best to use early in the
morning or late in the afternoon. Bad bugs
are hard at work at these times, and plants
will not be tired from the heat. Do not use the
sprays on windy or rainy days.
• Keeping your garden clean is very
important! Bugs can live and hide under piles
of weeds, bricks, logs, or wooden boards.
Get rid of these hiding places.
46
RECIPES
Garlic and Chili Pepper Spray
Wear rubber gloves and eye protection when
mixing and spraying!
1. Crush 6 cloves of fresh garlic.
2. In a glass jar, mix the garlic with 1
tablespoon of powdered cayenne pepper and
1 quart of warm water.
3. Put the cover on the glass jar and shake it.
(Wear gloves and eye protection!!)
4. Keep the cover on the jar and put it in a
sunny spot (inside or outside) for 2 or 3 days.
5. Strain the mixture through a coffee filter
or cheesecloth into a spray bottle.
6. The spray works best if used in the
morning (after you water). Spray plants well
and make sure to spray under the leaves.
Everything Spray
1. Chop or grind up 1 whole garlic bulb and
1 small onion.
2. In a glass jar, add 1 teaspoon of powdered
cayenne pepper, the chopped up garlic and
onion, and 1 quart water.
47
RECIPES continued
3. Let the mixture sit for 1 hour.
4. Strain the mixture through a coffee filter or
cheesecloth into a large spray bottle.
5. After the mixture is strained, add 1
tablespoon of liquid soap and mix well.
6. Use this spray in the morning (after you
water) and make sure to spray the plants
everywhere, especially under the leaves!
7. Any extra Everything Spray can be kept for
up to 1 week in a labeled, covered container
in your refrigerator. After 1 week, throw away
any extra spray.
Soap Spray
1. Mix 2 tablespoons of liquid soap and 1
quart of water in a spray bottle.
2. Spray plants well, and make sure to spray
under the leaves.
48
PLANT YOUR WAY TO A
HEALTHY GARDEN!
POLLEN & NECTAR PRODUCING PLANTS
(We attract good bugs!)
Yarrow Alfalfa
Goldenrod Daisies
Dill Parsley
Sunflowers Zinnias
Marigolds Calendula
Coriander Fennel
Hollyhocks Anise
Morning Glory Angelica
Lemon Balm White Clover
COMPANION PLANTING
Many vegetable and fruit growers believe
that planting different vegetables and herbs
together can attract good bugs and repel
bad bugs…and even make some crops taste
better! A good book about companion
planting is Carrots Love Tomatoes, by Louise
Riotte. Some examples of companion
plantings:
• Basil planted with Tomatoes will help keep
away aphids.
• Marigolds will help keep away many
different bad bugs like Mexican Bean Beetles.
49
Information:
Southside Community Land Trust
109 Somerset Street, Providence, Rhode Island
www.southsideclt.org
401-273-9419
Informational brochures, workshops, and staff who
can recommend where to find products and how
to solve bug problems.
University of Rhode Island
Master Gardener Program
www.urimga.org
1-800-448-1011
(Master Gardener Hotline)
Experts who can answer many different questions
about plants, bugs, and gardening.
Northeastern Organic Farming Association
(NOFA) RI
www.nofari.org
401-523-2653
Experts who can answer many different questions
about plants, bugs, and gardening.
RHODE ISLAND RESOURCES
50
Supplies:
Adler’s Hardware
173 Wickenden St., Providence, Rhode Island
www.adlersri.com
401-421-5157
Organic fertilizers, potting soil and mulches,
Insecticidal Soap and more.
Arlington Farm & Pet Supply
5 Depot Avenue, Cranston, Rhode Island
401-942-6720
Straw mulch, organic fertilizers, Insecticidal Soap,
Bt and more.
Gillette’s Home and Garden Center
716 South County Trail, Exeter, Rhode Island
401-295-2770
Organic fertilizers, Insecticidal Soap, row cover, Bt
and more.
The Good Earth Organic Gardening Center
1800 Scituate Avenue, Cranston, Rhode Island
www.goodearthorganicgardencenter.com
401-826-3130
Organic compost, potting soil, mulches and
fertilizers, as well as Insecticidal Soaps, Bt, and much
more.
RHODE ISLAND RESOURCES
NOTES

24 ارد 1398

ویژگی محصولات تراریخته GMO

مقدمه
Genetically modified (GMO) محصول تراریخته
به محصولاتی گفته می شود که به منظور organisms
داشتن ویژگی هاي خاص و جدید و یا حذف صفات
نامطلوب، از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده اند. اصلاح نژاد
محصولات، امري است که از دیرباز در کشاورزي و دام
پروري رایج بوده و به مدد آن، گیاهانی که روزي
غیرخوراکی و حتی غیرقابل استفاده بودند، امروزه از
معمول ترین مصارف روزانه در سراسر جهان اند. به عنوان
مثال موز که اکثر مردم تصور می کنند از ابتدا به این فرم
بوده، درگذشته فقط به شکل موز وحشی وجود داشته و
داراي هسته هاي بزرگ و غیرقابل خوردن بوده است.
اما اصلاح نژاد سنتی، که از طریق انتخاب محصول برتر و
داراي صفت مطلوب براي پرورش دهنده، پرورش آن و یا
پیوند دادن آن با گیاهان هم رده بود، به کندي پیش می
رفت و نتیجه معمولا پائین تر از سطح انتظار بود و یا حتی
بدون نتیجه می ماند. همچنین امکان انتقال صفت مطلوب
از سایر جانداران به محصول غیرممکن بود.
امروزه با استفاده از ابزارهاي پیشرفته بیوتکنولوژي، میتوان
ژن صفات مورد نظر را حتی از سایر جانداران به محصول
وارد کرد که بازدهی این روش بسیار بالاتر از اصلاح نژاد
به شیوه سنتی است.
امروزه موضوع محصولات تراریخته، از موضوعات مهم و
قابل بحثی است که ذهن بسیاري از مردم را درگیر خود
کرده است. نقش، فواید، مضرات و میزان قابل اعتماد بودن
آن ها، از مسائلی هستند که دانشمندان دائما درباره آن
مطالعه و تحقیق می کنند. در این مقاله به نقش محصولات
تراریخته در راستاي کمک به سلامت انسان، در قالب سه
بیوتکنولوژي و » ، « بیوتکنولوژي و تقویت زیستی » بخش
داروسازي مولکولی و داروهاي » و « غذاهاي کاربردي
پرداخته ایم. در ابتداي هر بخش مقدمه اي مربوط « زیستی
به آن مبحث به منظور درك بهتر موضوع آورده شده است.
در انتها، بعد از طرح مبحث ها، موانع موجود پیرامون این
مسائل و راه حل هاي پیشنهادي مطرح شده و نتیجه گیري
خواهیم کرد.
1 – بیوتکنولوژي و تقویت زیستی
امروزه یکی از چالش هاي اساسی این است که جمعیت
جهان از گرسنگی رنج می برند. همچنین بیش از نیمی از
جمعیت جهان به گرسنگی پنهان مبتلا هستند که ناشی از
کیفیت پایین غذاي در دسترس است. فقدان مواد مغذي به
طور اصلی وابسته به پروتئین ها و ریزمغذي هاست. گرچه
مکمل هاي غذایی و برنامه هاي تقویت غذایی براي رفع
این مشکل استفاده می شوند، اما این چنین برنامه ها
محدودیت هایی دارند؛ مثل: در دسترس نبودن جمعیت
هاي هدف در اغلب مواقع، پایدار نبودن این جمعیت ها در
طی زمان، پرداختن به رفع علائم بیماري و نه دلیل مسئله.
ارائه محصولات اصلی غذایی که از لحاظ مواد مغذي،
تقویت شده اند می تواند اثر عظیمی داشته باشد.
محصولات تقویت شده زیستی می توانند از طریق
روشهاي پرورشی سنتی تولید شوند؛ به شرط آنکه تنوع
ژنی کافی در جامعه محصول مورد نظر براي دستیابی به
ویژگی مطلوب موجود باشد. در محصولات اصلی مثل
با A برنج، بهبود بعضی ویژگی هاي پیچیده مثل ویتامین
استفاده از روش هاي پرورش مرسوم ممکن نیست؛ چون
هیچ نوع برنج طبیعی که غنی از این ویتامین باشد، وجود
را (A ندارد. همه گیاهان برنج بتا کاروتن (پرو – ویتامین
تولید می کنند ولی فقط در قسمت هاي سبز گیاه، نه در
قسمت هاي ذخیره نشاسته در دانه.
همچنین شیوه هاي پرورش مرسوم در گونه هاي تکثیر
رویشی (مثل سیب زمینی) به علت کمیابی روش پرورشی
مناسب از لحاظ ژنتیکی، براي غنی سازي این دسته از
Downloaded from journalofbiosafety.ir at 10:44 +0430 on Monday May 13th 2019
“عسگري، تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان… ”
١۵۵
گیاهان بسیار سخت است. به علاوه، این شیوه ها نمی-
توانند ویژگی هاي مهمی مثل طعم که مصرف کننده انتظار
دارد را تغییر دهند. مهندسی ژنتیک و علم بیوتکنولوژي
رویکرد بسیار با ارزش و تکمیل کننده اي را براي پیشرفت
محصولات تقویتی ارائه می کند.
– 1- افزایش میزان پروتئین 1
سلول هاي بدن انسان فقط می توانند 10 نوع از 20 نوع
آمینواسید را تولید کنند و بقیه ي انواع آمینواسید از طریق
غذاي دریافتی تامین می شود. کاندیدهاي مناسب پروتئینی
براي تقویت زیستی عبارتند از: پروتئین ذخیره اي
AmA از سیب زمینی شیرین، پروتئین 1 A اسپورامین
Prince’s Feather آلبومین دانه گل تاج خروس
که یک ASP1 ، (Amaranthus hypochondriacus)
ASP پروتئین ذخیره اي مصنوعی غنی از آمینواسید است. 1
وارد و بیان Cassava به خوبی در برنج و گیاه مانیوك
شده است. اکنون سعی بر این است که میزان ذخیره
پروتئین در گیاهان تراریخته افزایش یابد.
A -2- مقابله با کمبود ویتامین 1
باعث نابینایی غیرقابل بازگشت، افزایش A کمبود ویتامین
حساسیت در برابر بیماري ها و همچنین مرگ می شود.
شامل دو ژن دریافتی از طریق Golden Rice برنج طلایی
مهندسی ژنتیک است. این دو ژن تولید آنزیم فیتوئن
و آنزیم فیتوئن Phytoene synthase (PSY) سنتاز
را رمزگذاري می Phytoene desaturase (CRTI) دساتوراز
از نرگس زرد و ژن PSY کنند. برنج طلایی 1 داراي ژن
Erwinia از باکتري گیاهی اروینیا اوردوورا CRTI
می باشد. uredovara
-3- محصولات غنی شده از آهن براي مقابله با آنمی 1
بیش از دومیلیارد نفر در تمام کشورها از آنمی فقر آهن
رنج می برند که این مسئله باعث شده کمبود آهن متداول
ترین کمبود ریزمغذي در سراسر جهان باشد. گوشت قرمز،
حبوبات و سبزیجات از منابع آهن هستند؛ گرچه میزان
دسترسی زیستی آهن در گیاهان کم است. در برنج، این
که یک مهارکننده قوي در Phytat مشکل با وجود فیتات
بازجذب آهن است، و همچنین کمبود فاکتور هاي کمک
کننده در بازجذب آهن، تشدید شده است.
از ، Ferritin القاي پروتئین ذخیره کننده آهن به نام فریتین
لوبیاسبز و لوبیاي سویا به اندوسپرم برنج، باعث افزایش 3
برابري آهن در دانه هاي برنج شده است. به منظور کاهش
میزان فیتات، آنزیم فیتاز به برنج منتقل شده و اکنون سعی
بر این است که ساختار برنج را بهینه سازي کنند. و در
آخر، بیان بیشتر یک پروتئین غنی از سیستئین که عناصر
فلزي را در برنج منتقل می کند، می تواند میزان بازجذب
آهن را طی گوارش بهبود دهد.
-4- افزایش فولیک اسید در گوجه فرنگی 1
کمبود فولیک اسید یک مشکل جهانی است که اکثرا خانم
ها در کشورهاي درحال توسعه با آن مواجه هستند. در
غذا، فولیک اسید بیشتر به فرم فولات وجود دارد. به منظور
افزایش میزان فولات در گوجه فرنگی، دانشمندان ژن آنزیم
کاتالیزکننده سنتز دو پیش ماده ي فولات را بیان کرده اند.
این عمل باعث شده که گوجه فرنگی تراریخته 25 برابر
فولات بیشتري داشته باشد.
-5- ذرت فیتاز 1
در چین ذرت فیتاز توسط آکادمی علوم کشاورزي چین
تولید شده، گواهی ایمنی زیستی را در سال 2009 دریافت
کرده و در سال 2014 نوسازي شده است.
Downloaded from journalofbiosafety.ir at 10:44 +0430 on Monday May 13th 2019
” “مجلھ ایمنی زیستی، دوره ششم، شماره ٢، پاییز ٩٢
١۵۶
-2 بیوتکنولوژي و غذاهاي کاربردي
غذاهاي کاربردي در کنار مواد مغذي اولیه و اصلی براي
سلامتی مفید هستند. این غذاها حاوي آنتی اکسیدان اند که
می تواند احتمال ابتلا به بیماري هاي مربوط به پیري را
کاهش دهد. غذاهاي اساسی و کاربردي شامل میوه ها و
سبزیجات، همه حبوبات، سویا، شیر، غذاهاي غنی شده،
نوشیدنی ها و بعضی مکمل هاي غذایی می شود. رژیم
غذایی و سلامتی بسیار به یکدیگر وابسته اند. بنابراین
محصولات از طریق بیوتکنولوژي تغییر می یابند تا داراي
سطح بیشتري از مواد فعال زیستی مهم باشند؛ براي تولید
مواد مغذي بهتر و از بین بردن اجزاء غذایی نامطلوب.
-1- سطح بالاي فیتوسترول ها براي کاهش کلسترول 2
Phytostanol و فیتوستانول Phytosterol فیتوسترول
مولکول هایی شبیه کلسترول هستند و در تمام غذاهاي
گیاهی یافت می شوند اما بالاترین میزان آنها در گیاهان
روغنی خام وجود دارد. مثل سبزیجات، روغن گردو یا
فندق و روغن زیتون. آجیل ها، دانه ها، تمام حبوبات، و
سبزي ها منابع خوب غذایی فیتوسترول هستند. مطالعات
نشان داده که این ترکیبات می توانند خطر ابتلا به بیماري
هاي قلبی عروقی را کاهش دهند.
به دلیل آن که فیتوستانول در طی فرآوري غذا پایدارتر از
فیتوسترول می باشد، مهندسی ژنتیک براي افزایش نسبت
فیتوسترول نسبت به فیتوستانول در کلزا و لوبیاي سویا به
کار رفته است.یک ژن از مخمر که آنزیم 3- هیدروکسی
استروئید اکسیداز را رمزدهی می کند، به گیاهان وارد شده
و فیتوسترول را به فیتوستانول تبدیل می کند.
A -2- سطح بالاي کاروتنوئیدها براي افزایش ویتامین 2
کاروتنوئید ها رنگدانه هاي زرد، نارنجی و قرمز موجود در
A گیاهان هستند. بعضی از کاروتنوئیدها در بدن به ویتامین
تبدیل می شوند که براي رشد و نمو طبیعی، عملکرد
سیستم ایمنی و بینایی ضروري است. مثال هایی از
کاروتنوئیدهاي موجود در گیاهان عبارتند از: آلفا و بتا
کاروتن (در هویج و کدوتنبل)، لیکوپن (در گوجه فرنگی)،
در گیاهان داراي Zeaxanthin و زآگزانتین Lutein لوتئین
برگ هاي سبز تیره).
محصولات تراریخته که میزان تولید کاروتنوئید در آنها
افزایش یافته عبارتند از: برنج تقویت شده با بتاکاروتن
(برنج طلایی)، کانولا با کاروتنوئید بالا، گوجه فرنگی با
بتاکاروتن بالا.
-3- سطح بالاي آنتی اکسیدان 2
آلودگی، تشعشعات، کشیدن سیگار و علف کشها رادیکال
هاي آزاد مضري در بدن ما تولید می کنند که باعث آسیب
و پروتئین ها، ترکیبات سلولی و در واقع ایجاد DNA به
سرطان می شوند. آنتی اکسیدان ها ترکیبات زیستی مهمی
هستند که با خنثی کردن فعالیت رادیکال هاي آزاد از بدن
محافظت می کنند. آنتی اکسیدان ها به شکل هاي مختلفی
وجود دارند، ترکیبات فنولیک مثل فلاونوئیدها و
توکوفرول ها متداول ترین هستند که در میوه ها و
سیزیجاتی مثل هویج، کلم بروکلی و توت ها یافت می-
شوند. براي بالابردن میزان فلاونوئید سیب زمینی، ژن منفرد
و ترکیب ژن ها براي تولید آنزیم هاي بیوسنتزکننده
فلاونوئید به این گیاه منتقل شده است. گیاه هاي تغییریافته
افزایش قابل توجهی در میزان فنولیک ها و ظرفیت آنتی
اکسیدان نشان داده اند.
-4- سطح بالاي اسیدهاي چرب ضروري 2
آلفا – ،(LA) اسیدهاي چرب ضروري شامل لاینولئیک اسید
و سایر اسیدهاي چرب غیراشباع (ALA) لاینولنیک اسید
هستند و به این Polyunsaturated fatty acids پلیمري
دلیل ضروري اند که در بدن تولید نمی شوند. میزان بالاي
این ترکیبات در رژیم غذایی باعث کاهش احتمال ابتلا به
بیماري هاي قلبی عروقی می شود. منبع غذایی اصلی
Downloaded from journalofbiosafety.ir at 10:44 +0430 on Monday May 13th 2019
“عسگري، تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان… ”
١۵٧
اسیدهاي چرب امگا- 3 بلند زنجیر، ماهی ها هستند.گیاهان
آنزیم هاي سازنده اسیدهاي چرب بلند زنجیر را ندارند.
Arabidopsis دانشمندان دانشگاه بریستول آرابیدوپسیس
را اصلاح کرده اند تا اسیدهاي چرب غیراشباع thaliana
بلند زنجیر بسازد. گیاهان تراریخته با سه ژن که آنزیم هاي
مختلفی براي تبدیل لاینولئیک و آلفا – لاینولنیک به
اسیدهاي چرب غیراشباع بلندزنجیر می سازند، اصلاح
شده اند.
-5- لوبیاي سویا با لاینولنیک کم 2
در لوبیاي سویاي تراریخته، با خاموش کردن ژنی که
فعالیت آنزیم تبدیل کننده اولئیک اسید به لاینولنیک اسید
را کنترل می کند، می توانند روغن پایدار و مقاوم دربرابر
حرارت تولید کنند که براي سرخ کردن غذا مناسب خواهد
بود.
-6- ذرت با لیزین بالا 2
ذرت حاوي ذخایر کمی از لیزین و تریپتوفان در پروتئین
هاي ذخیره اي اصلی دانه به نام زین ها است. دانه هایی
که میزان پروتئین زین پائینی دارند، افزایش میزان لیزین و
تریپتوفان داشته اند. ذرت تراریخته ي حاوي میزان بالاي
لیزین و تریپتوفان، توسط ژنی که تولید و ذخیره ي آلفا –
زین را کاهش می دهد اصلاح شده اند. همچنین افزایش
ذخیره آمینواسیدهاي آزاد (آسپاراژین،آسپارتات و
گلوتامات) در دانه هایی که میزان زین در آنها کاهش یافته،
دیده شده است.
3 – داروسازي مولکولی و داروهاي زیستی
داروهاي زیستی، داروهایی هستند که در سیستم هاي زنده
تولید می شوند و براي استفاده هاي درمانی، تشخیصی و یا
مکمل هاي غذایی استفاده می شوند. استفاده از گیاهان در
مقایسه با سایر موجودات زنده براي تولید پروتئین ها
سودمندتر، امن تر و اقتصادي تر است. گیاهان به دلیل عدم
نیاز به ابزارهاي گران قیمت، هزینه ي تولیدي پائینی دارند.
اولین پروتئین بیان شده در گیاهان سرم انسانی آلبومین بود
که در سال 1990 در تنباکو و سیب زمینی تراریخته تولید
(PDPs) Plant- شد. سال ها بعد، داروهاي مشتق از گیاهان
یا داروهاي ساخته شده از derived pharmaceuticals
تجاري (PMPs) Plant-made pharmaceuticals گیاه
سازي شدند. در ادامه مثال هایی از داروهاي مشتق شده از
گیاهان براي بیماري هاي انسانی آورده شده است. هم
اکنون دانشمندان درحال تحقیق و بررسی روي این داروها
.( هستند. (جدول 1
تنباکوي تراریخته متداول ترین انتخاب براي مطالعه بر
پروتئین هاي ساخته شده در گیاه است؛ به دلیل بیومس
بالاي فرآورده آن و این که تنباکو مصرف غذایی ندارد.
سیب زمین اولین گیاهی بود که براي تولید واکسن استفاده
شد. محصولات گیاهی پربرگ هم براي مطالعه استفاده
شده اند، اما به دلیل عمر پایین این گیاهان بعد از درو
شدن، باید سریعا بعد از درو مورد مطالعه قرار بگیرند.
PDP براي حل این مشکل، از غلات براي تولید داروهاي
استفاده می شود. هم اکنون ذرت براي تولید تجاري
Trypsin گلوکورونیداز و تریپسین – b ، Avidin آویدین
استفاده شده است.
Downloaded from journalofbiosafety.ir at 10:44 +0430 on Monday May 13th 2019
١۵٨
جدول 1- داروهاي مشتق از گیاهان براي درمان بیماري هاي انسانی که در مسیر تجاري سازي هستند
Product Class Indication Crop
Non-Hodgkin’s Viral vectors in tobacco
lymphoma
Various singlechain Fv Antibody
antibody fragments
CaroRx Antibody Dental caries Transgenic tobacco
Transgenic maize
Transgenic potato
E. coli heat-labile toxin Vaccine Diarrhea
Cystic fibrosis, Transgenic maize
pancreatitis
Therapeutic
enzyme
Gastric lipase
Transgenic potato
Transgenic lettuce
Hepatitis B virus Vaccine Hepatitis B
surface antigen
Vitamin B12 Transgenic Arabidopsis
deficiency
Human intrinsic factor Dietary
Gastrointestinal Transgenic maize
infection
Lactoferrin Dietary
Norwalk virus Transgenic potato
infection
Norwalk virus capsid Vaccine
protein
Rabies glycoprotein Vaccine Rabies Viral vectors in spinach
Cyanoverin-N Microbicide HIV Transgenic tobacco
Insulin Hormone Diabetes Transgenic safflower
Lysozyme, Lactoferrin, Dietary Diarrhea Transgenic rice
Human serum albumin
موانع پیش رو
مشکل بزرگ در پیشرفت محصولات تقویتی زیستی،
هزینه تحقیقات و پیروي از مقررات، ناشی از آیین نامه
هاي احتیاطی شدید درمورد محصولات بیوتکنولوژي
است. در زمینه محصولات تقویتی زیستی که میزان
سود توسعه دهنده هاي خصوصی کم است،کمبود
سرمایه گذاري عمومی به این مشکل دامن زده است.
تجاري سازي محصولات غنی شده تراریخته به دلیل
وجود عوامل زیادي از قبیل هزینه هاي معرفی محصول
جدید به بازار و کمبود مقررات کنترلی مناسب، بسیار
محدود شده است.
راه حل هاي پیشنهادي و نتیجه گیري
سرمایه گذاري عمومی وخصوصی بیشتر در تولید
محصولات تراریخته، قوانین نظارت کننده مناسب بر
روند تولید این محصولات، راه اندازي بخش هاي
تولید کننده داخلی در این صنعت و مطالعه ي علمی
بیشتر در این زمینه می تواند بسیاري از موانع را
برطرف کند. گرچه این محصولات تحت نظارت
World health organization سازمان بهداشت جهانی
Food & سازمان غذا و کشاورزي ،(WHO)
و سازمان همکاري agriculture organization (FAO)
(OECD) Organization for و توسعه اقتصادي
تولید می- economic cooperation & development
شوند، اما می توان با نظارت ثانویه در کشورهاي
مصرف کننده، از سلامت آنها مطمئن شد.

مجلھ ایمنی زیستی
دوره ششم، شماره ٢، پاییز ١٣٩٢
تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان از طریق داروهاي زیستی و غذاها
ماندانا عسکري
mandanaaskari96@gmail.com گروه زیست فناوري دانشگاه شهید چمران اهواز
Downloaded from journalofbiosafety.ir at 10:44 +0430 on Monday May 13th 2019
“عسگري، تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان… ”
١۵٩
References
1. ISAAA, 50 biotech bites – biotechnology and biofortification , New York, September,
2015, pp. 110-113, available on:
http://isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
2. ISAAA, 50 biotech bites – functional foods and biotechnology, New York,
September, 2015, pp. 148-151, available on:
http://isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
3. ISAAA, 50 biotech bites – molecular pharming and biopharmaceuticals, New York,
September, 2015, pp. 156-158, available on:
http://isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
Downloaded from journalofbiosafety.ir at 10:44 +0430 on Monday May 13th 2019

16 ارد 1398

کنترل بیولوژیک آفات:

مطالعات انکولوژی در مقالات روز جهان ثابت کرده رابطه مستقیمی با سرطان و تغذیه وجود دارد.

کنترل بیولوژیک آفات:

کنترل بیولوژیک پدیدهای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات میباشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت
طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق میشود.
کنترل بیولوژیک
طبیعی؛ –
کاربردی. –
کنترل بیولوژیک پدیدهای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات میباشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت
طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق میشود.
کنترل بیولوژیک یا ) Biological Control ( شامل سه موضوع اصلی است:
۱( انواع موجودات آفت هدف؛
۲( انواع دشمنان طبیعی؛
۳( روشهای بکارگیری دشمنان طبیعی
۱( انواع موجودات آفت هدف
الف( بطور کلی حشرات مهمترین گروه از موجوداتی هستند که در برنامههای کنترل بیولوژیک به عنوان هدف مطرح بودهاند. آفات
)حشرات( به دلیل ازدیاد، تنوع گونه و مهاجرت به نقاط جدید موجبات ورود حشرات شکارگر از مناطق دیگر را برای کنترلشان ایجاد
کردهاند.
اما مهمترین راستهای که تعدادی از گونههای آن تحت کنترل بیولوژیک قرار گرفتهاند راسته ) Hemiptera ( میباشد.
در جلسات قبل گفته شده که راسته ) Homoptera ( در بر گیرنده شتهها، شپشکها، سفیدبالکها و پسیلها میباشند. همین
حشرات هستند که در روی گیاهان زینتی جزء مهمترین آفات محسوب میشوند لذا امکان کنترل بیولوژیک آفات گیاهان زینتی
بسیار زیاد است.
چرا بیشترین برنامه کنترل بیولوژیک برعلیه حشرات راسته ) Homoptera ( صورت می گیرد؟
بدلیل اینکه تعداد زیادی از گونههای راسته ) Homoptera ( به همراه گیاهان زینتی و محصولات کشاورزی از منطقه پراکنش بومی
خود وارد منطقه جدیدی شدند که فاقد دشمنان طبیعی بودند. لذا برای مبارزه با این آفات، دشمنان طبیعی این حشرات نیز از
منطقه پراکنش آنها به منطقه جدید وارد شدند تا تحت کنترل در آیند. در ضمن بسیاری از حشرات این راسته مانند شپشکها
غیر متمرکز بوده بنابراین امکان کنترل بیولوژیک آنها فراهم است.
ب( گروه دیگری از حشرات مورد نظر در برنامههای کنترل بیولوژیک کنهها هستند. مخصوصاً سه خانواده ) Eriophidae) ،
(Tarsonemidae) ، (Tetranychidae ( جزء مهمترین کنههای گیاهخوار هستند که بر علیه آنها کنترل بیولوژیک انجام شده است.
ج( دسته دیگر این حشرات، حلزونها و رابها هستند که به آنها لیسَک نیز گفته میشود. برای کنترل بیولوژیک حلزونها و
رابها کوششهایی انجام شده است ولی نتیجه بخش نبوده است.
د( گروه دیگری از موجودات مورد بحث، علفهای هرز هستند، بطور کلی ۱۱۱ گونه از علفهای هرز در ۳۲ خانواده با عنوان هدف
برنامههای کنترل بیولوژیک تاکنون مطرح بودهاند که ۰۵ درصد آنها متعلق به سه خانواده Cactacea ، Mimosacea ، Asteraceae
هستند.
ذ( علاوه بر اینها، بیماریهای گیاهی و مهرهداران هم میتوانند از اهداف برنامههای کنترل بیولوژیک باشند، حتی انسان
میتواند در برنامههای کنترل بیولوژیک به عنوان یک هدف قلمداد شود.
۲( انواع دشمنان طبیعی
مبحث دوم انواع موجوداتی هستند که برای کنترل بیولوژیک آفاتی که ذکر کردیم مورد استفاده قرار میگیرند.
الف( حشرات پارازیتوئید از عمومیترین دشمنان طبیعی آفات به شمار میآیند که در برنامههای کنترل بیولوژیک به روشهای
مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. برنامههای کنترل بیولوژیک در مورد حشرات پارازیتوئید بیشتر دربارهی دو راسته
( Hymenoptera ( یا بالغشائیان و زنبورها یا ) Diptera ( میباشد.
در راسته ) Hymenoptera (، زنبورهای بالا خانواده ) Ichneumonoidae ( و بخصوص دو خانواده ) Braconidae ( و) Ichneumonidae )
دارای اهمیت بیشتری هستند.
در خانواده ) Braconidae (، تمام گونههای زیر خانوادهی ) Aphidiinae ( بدون استثنا پارازیتوئید، شپشکها هستند و در برنامههای
کنترل بیولوژیک آفات گلخانهای مورد استفاده قرار میگیرند.
از خانواده زنبورها، بالا خانواده ) Chalcidoidea ( از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند. در این بالا خانواده، خانوادههای ) Encyrtidae), (Pteromalidae), (Aphelinidae ( و ) Eulophidae ( از مهمترین دشمنان طبیعی آفات گیاهان زینتی هستند.
گروه دیگری از پارازیتوئیدها، متعلق به راسته ) Diptera ( یا دو بالان خانواده ) Tachinidae ( فوقالعاده حائز اهمیت هستند.
ب( گروه دیگر از دشمنان طبیعی، حشرات شکارگر هستند که از انوع گونههای گیاهخوار تغذیه میکنند. مهمترین شکارگرها در
راسته ) Hemiptera ( مثل خانواده) Anthocoridae ( خانواده ) Nabidae (در راسته ) Coleoptera (خانواده ) Coccinellidae ( که به آنها
کفشدوزکها اطلاق میشود و تعدادی دیگر از خانوادهها مثل خانواده ) Carabidae ( و در راسته بالتوریها خانواده
( Chrysopidae ( بخصوص بالتوری ) Chrysoperla carnea ( و در راسته ) Diptera ( خانوادههای) Syrphidae ( و ) Cecidomyiidae ( از
اهمیت ویژهای برخوردارند.
ج( گروه دیگر از عوامل بیماریزا، بندپایان هستند. مهمترین عوامل بیماریزای بندپایان مربوط به ویروسها، نماتدها، تک
سلولیها، قارچها و باکتریها هستند.
در بین باکتریها، باکتریهای گونه) Bacillus ( مانند ) Bacillus Thuringiensis) (Bacillus anisopliae), sphaerieus) (Bacillus ، از
جمله باکتریهایی هستند که برای کنترل گروههای مختلفی از حشرات مورد استفاده قرار میگیرند.
در گروه ویروسها، شانزده خانواده از ویروسها با حشرات ارتباط دارند ولی خانواده ) Baculoviridae )
دارای اهمیت بیشتری است و برای کنترل حشرات مورد استفاده قرار میگیرد.
اما دلیل اینکه ویروسها مانند باکتریها براحتی تولید نمیشوند چیست؟
ویروسها برای تولید مثل نیاز به جسم موجود زنده دارند، یعنی آنها در داخل موجود زنده تکثیر پیدا میکنند در حالیکه باکتریها
براحتی بر روی مخمرها تکثیر میشوند. به همین دلیل استفاده از باکتریها در کنترل بیولوژیک حشرات توسعه یافته و کاربرد
بیشتری دارد.
د( گروه دیگر از دشمنان طبیعی قارچها هستند بخصوص قارچهای خانواده ) Entomophthoraceae ( و زیر گروههای
( Zygomycotina ( و ) Deutromycotina (که برای کنترل حشرات و گیاهان زینتی مخصوصاً گونهای به نام ) Verticillium lecanii )
مورد استفاده قرار میگیرد.
ذ( دسته دیگر از عوامل کنترل حشرات، تک سلولیها هستند، شاخههای ) Apicomplexa ( و ) Microspora ( از مهمترین تک
سلولیها هستند که بر روی حشرات ایجاد بیماری میکنند. مخصوصاً تک سلولیهای جنس ) Nosema ( از اهمیت بیشتری
برخوردارند. تعدادی از گونههای این جنس بصورت تجارتی تولید شدهاند و برای کنترل ملخها و آبدزدکها مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
ر( گروه دیگر از حشرات مورد استفاده در کنترل بیولوژیک، حشراتی هستند که از علفهای هرز تغذیه میکنند. در این بین
خانوادههای ) Chrysomelidae ( و ) Curcurlionidae (از راسته ) Coleoptera ( و ) Pyralidae ( از راسته ) Lepidoptera (از اهمیت زیادی
برخوردارند.
کنترل بیولوژیک شپشکها
کنترل بیولوژیک شپشکهای نرم تن
شپشکهای نرم تن متعلق به خانواده) Coccidae ( میباشند. تعدادی از مهمترین گونههای این خانواده که در روی محصولات
گلخانهای و گیاهان زینتی ایجاد خسارت می کنند عبارتند از :
)۱ hesperidum Coccus
)۲ Saissetia oleae
)۳ Saissetia coffeae
مهمترین پارازیتوئیدهای شپشکهای نرم تن متعلق به خانواده) Aphelinidae ( و) Encyrtidae ( هستند.
از خانواده ) Encyrtidae ( مهمترین گونه متعلق به جنس ) Metaphycus ( و ) Encyrtus ( هستند. جنس helvolus) (Metaphycus در
کشور ایران وجود دارد و به عنوان یکی از عوامل کنترل بیولوژیک تکثیر و در گلخانهها و در روی گیاهان زینتی رهاسازی میشود
که میتواند شپشکهای نرم تن را تحت کنترل در بیاورد.
گونه دیگری که در کنترل بیولوژیک مورد استفاده هستند زنبورهایی به طول ۲ میلیمتر میباشند که مراحل مختلف پورگی
شپشکهای نرم تن را پارازیته میکنند. در این گونه، حشرات ماده زرد رنگ و حشرات نر تا حدودی تیره تر هستند.
هر حشره ماده در طول روز ۰ شپشک ماده را پارازیته میکند و چندین برابر این تعداد را از طریق تغذیه از بین میبرد. در حقیقت
زنبورها هم شکارگر هستند و هم پارازیتوئید.
رشد کامل حشرات در ۳۵ درجه سانتیگراد حدود ۱۱ روز و ۱۱ درجه سانتیگراد حدود ۳۳ روز به طول میانجامد.
از خانواده ) Encyrtus ( به گونهای بنام ) Encyrtus lecaniorum ( وجود دارد که نوعی زنبور پارازیتوئید است و برای کنترل
شپشکهای نرم تن در گلخانهها رهاسازی میشود. در خانواده ) Aphelinidae ( مهمترین شپشکهای نرم تن پارازیتوئید متعلق
به گونه ) Coccophogus ( هستند. از این گونه) Coccophagus lycimnia ( گونهای است که در ایران نیز وجود دارد. این گونه تقریباً در
تمام نقاط دنیا پراکنده میباشد، و برای کنترل بیولوژیک بعضی شپشکهای نرم تن مورد استفاده قرار میگیرد.
آیا هر یک از این زنبورهای ذکر شده بر علیه نوع خاصی از شپشکها کاربرد دارد؟
خیر، از آنجا که هیچکدام از این زنبورها مونوفاژ ) Monophage ( نیستند، و صرفاً از گونهای خاص از شپشکها تغذیه میکنند در
محیطهای گلخانهای که تعداد آفات مشخص است تمرکز پیدا میکنند.
گروه دیگر از شپشکهایی که بر روی گیاهان زینتی و گلخانهای فعال هستند، شپشکهای آردآلود میباشند. این گروه متعلق به
خانواده ) Pseudococcidae ( هستند. تعدادی از مهمترین شپشکهای این خانواده بر روی گیاهان زینتی عبارتند از :
)۱ Pseudococcus citri
)۲ adonidum Pseudococcus
)۳ Pseudococcus obscorus
مهمترین دشمنان طبیعی این شپشکها، کفشدوزکهای خانواده ) Coccinellidae ( مخصوصاً گونهای بنام ) Cryptolaemus montrouzieri ( است که این گونه درایران بصورت تجارتی تولید میشود و برای کنترل شپشکهای نرم تن، بخصوص در شمال
کشور کاربرد دارد. طول این کفشدوزک در حدود چهار تا پنج میلی متر استو بدنی قهوهای و سری نارنجی رنگ دارد. این حشرات
بعد از پنج روز از آغاز جفتگیری، شروع به تخمگذاری میکنند. کفشدوزکهای ماده تخم خود را در داخل جوانه های گیاهان
مخصوصا در داخل توده های تخم شپشک های آرد آلود قرار می دهند و در مدت عمر خود قادر هستند حدود ۰۵۵ تخم شپشک
های آرد آلود را مورد تغذیه قرار بدهند. لارو و حشرات کامل کفشدوزکها از مراحل مختلف شپشک های آرد آلود تغذیه می کنند.
اما حشرات کامل برای تغذیه ترجیحا از تخم و لاروهای سنین اولیه و لاروهایی که به رشد کامل رسیده اند و همچنین مراحل
مختلف رشدی شپشک های آرد آلود تغذیه می کنند.
کفشدوزکهای ) Cryptolaemus montrouzieri ( گونهای پلیفاژ) Polyphage ( هستند، علاوه بر شپشکهای آردآلود از
شپشکهای نرم تن ) Coccidae ( نیز تغذیه میکنند.
در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد هر لارو این حشرات حدود ۲۰۵ تا ۳۵۵ پوره سنی ۲ ۳ شپشکهای آردآلود را مورد تغذیه قرار –
میدهند تا به رشد کامل برسند.
درجه حرارت تاثیر فوقالعاده زیادی بر سیکل زندگی و دوره رشدی این کفشدوزکها دارد. به عنوان مثال در ۳۵ درجه سانتیگراد،
مدت زمان لازم برای رشد کامل این حشرات حدود ۲۰ روز میباشد اما در ۱۱ درجه سانتیگراد این مدت به ۲۲ روز افزایش
مییابد.
حداکثر کارآیی این کفشدوزکها در چه شرایطی میباشد؟ در دمای بالای ۳۲ درجه سانتیگراد و زیر ۱۱ درجه سانتیگراد این
حشرات فاقد توانایی تولید مثل )غیرفعال( هستند. بهترین دما برای فعالیت این کفشدوزکها ۲۱ درجه سانتیگراد میباشد.
گروه دیگر از دشمنان طبیعی شپشکهای آردآلود زنبورهای پارازیتوئید، مخصوصاً خانواده ) Encyrtidae ( میباشند.
گونهای از این خانواده زنبورهایی با نام ) Leptomastix dactylopii ( هستند که طول بدن آنها ۲ میلیمتر است و تخمشان را در
داخل بدن پورههای سنین مختلف شپشکها قرار میدهند. این زنبورها در واقع یک پارازیتوئید داخلی یا) Endoparasitoid )
هستند. تخم این حشرات پس از قرار گرفتن در داخل بدن شپشکهای آردآلود تفریغ میشوند و لارو آنها محتویات بدن شپشک
آردآلود را مورد تغذیه قرار میدهد و نهایتا در داخل بدن شپشک تبدیل به شفیره میگردند. شفیره این حشرات پس از مدتی
تبدیل به حشره کامل گشته و حشره کامل از طریق سوراخی که در پوسته شپشک آردآلود ایجاد میکند از آن خارج میگردد.
زنبور دیگری که برای کنترل بیولوژیک شپشکها مورد استفاده قرار میگیرد، زنبوری بنام ) Anagyrus pseudcocci ( از خانواده
( Leptomastix dactylopii ( است. طول دورهی زندگی این زنبور کوتاه است.
زنبورهای ماده این گونه به رنگ قهوهای و شاخک آنها سفید است. این زنبورها به طور انبوه تکثیر میشوند و در محیطهای
گلخانهای رهاسازی میشوند و بخوبی میتوانند آفات را تحت کنترل درآورند.
کنترل بیولوژیک آفات در گلخانه، نسبت به کنترل بیولوژیک آنها در محیطهای طبیعی کاملاً قابل دسترسی میباشد. بنابراین
استفاده از سموم در محیطهای گلخانهای و بر روی گیاهان زینتی لازم نیست، بلکه با استفاده از دشمنان طبیعی در محیطهای
گلخانهای مبارزه با آفات انجام میگیرد.
کنترل بیولوژیک شته ها
شته ها متعلق به خانواده آفیدیده ) Aphididae ( هستند و تعدادی از آنها از مهمترین آفات محصولات گلخانهای محسوب میشوند.
مهمترین دشمنان طبیعی شتهها زنبورهای پارازیتوئید خانواده آفی دیئیده) Aphidiidae ( هستند که در برخی از منابع بعنوان زیر
خانوادهها آفیدئینه ) Aphidiinae ( از خانواده براکونیده ) Braconidae ( ذکر میشود. در این خانوادهها تعدادی از گونهها از جنسهای
مختلف مانند زنبورهای جنس پروان) Proan ( ، لایزیفلبوس) Lysiphlebus ( ، افدروس ) Ephedrus ( و تریاکسیس ) Trioxys ( وجود
دارند که صرفاً پارازیتوئید گونههای مختلف شتهها هستند.
بطور کلی زنبورهای پارازیتوئید خانواده آفیدیده به طول حدود ۲ تا ۳ میلیمتر و عموماً به رنگ سیاه هستند. این زنبورها بعد از
جفت گیری تخمشان را در داخل بدن شتهها قرار میدهند و بصورت ایندو پارازیتوئید یا پارازیتوئید داخلی لاروهایشان در داخل بدن
شتهها رشد و نمو میکنند تا اینکه به مرحله حشره کامل برسند. بعد از رشد و نمو کامل لارو در داخل بدن شتهو تبدیل به
شفیره، بدن شته بصورت مومیایی و به رنگ زرد تا قهوهای بنظر میرسد. درحالیکه بدن شتههای دیگر پارازیته شده توسط برخی از
زنبورهای پارازیتوئید به رنگ سیاه درمیآید. همچنین زنبور کامل همانند زنبورهای پارازیتوئید شپشکها بعد از رشد و نمو کامل
لارو با ایجاد یک سوراخ در پوست بدن شته، از آن خارج میشود. بطور کلی در شرایط معمولی و دمای حدود ۲۰ تا ۳۵ درجه
سانتیگراد، مرحله زندگی این زنبورها حدود ۱۰ تا ۲۵ روز به طول میانجامد.
خانواده آفلینیده ) Aphelinidae ( از دیگر زنبورهای پارازیتوئید شتهها هستند که از نظر اندازه کوچکتر از زنبورهای خانواده آفیدئیده
هستند و طول بدنشان عموماً حدود یک میلیمتر است. در این خانواده گونههای آفلینوس ) Aphelinus ( و آفلینوس آسیکیس
( Aphelinus asychis ( از پارازیتوئیدهای شتهها محسوب میشوند و از نظر بیولوژیک بسیار شبیه به زنبورهای خانواده آفیدئیده
میباشند. با این تفاوت که بعضی از گونههای زنبورهای خانواده آفیلینیده ) Aphelinidae ( اِکتوپارازیتوئید هستند یعنی تخمشان را
روی بدن شتهها قرار میدهند تا لاروشان بصورت خارجی از بدن شتهها تغذیه کنند.
گروه دیگری از دشمنان طبیعی شتهها، شکارگرها هستند. در بین آنها پشهای از خانوادهسسیدومیئیده ) Cecidomyiidae ( به
نام آفیدولتسآفیدومیزال) Aphidoletes aphidomyzal ( از مهمترین شکارگرهای شتهها است که در شرایط گلخانهای برروی گیاهان
زینتی بعنوان عامل کنترل بیولوژیک تکثیر و رهاسازی میشود. طول بدن این پشه حدود ۲ میلیمتر است و در جنس ماده
شاخکها کوتاه است. نرها دارای شاخکهای بلند و نخی بوده و پاهای نسبتاً بلند و بدن بسیار ظریفی دارند. طول عمر حشرات
کامل حدود یک هفته است. حشرات کامل عموماً از عَسَلکی که از شتهها ترشح میشود که در واقع شیره گیاهی تغذیه میکنند
و تخمهایشان را روی برگ گیاهان در داخل جمعیت شتهها قرار میدهند و بعد از خارج شدن از لارو شروع به تغذیه از مراحل
مختلف شتهها میکنند.
گروه دیگری از دشمنان طبیعی شتهها، شکارگرها هستند. در بین آنها پشهای از خانوادهسسیدومیئیده ) Cecidomyiidae ( به
نام آفیدولتسآفیدومیزال) Aphidoletes aphidomyzal ( از مهمترین شکارگرهای شتهها است که در شرایط گلخانهای برروی گیاهان
زینتی بعنوان عامل کنترل بیولوژیک تکثیر و رهاسازی میشود. طول بدن این پشه حدود ۲ میلیمتر است و در جنس ماده
شاخکها کوتاه است. نرها دارای شاخکهای بلند و نخی بوده و پاهای نسبتاً بلند و بدن بسیار ظریفی دارند. طول عمر حشرات
کامل حدود یک هفته است. حشرات کامل عموماً از عَسَلکی که از شتهها ترشح میشود که در واقع شیره گیاهی تغذیه میکنند
و تخمهایشان را روی برگ گیاهان در داخل جمعیت شتهها قرار میدهند و بعد از خارج شدن از لارو شروع به تغذیه از مراحل
مختلف شتهها میکنند.
۵ میلیمتر و لاروهای کامل حدود دو تا سه میلیمتر هستند. لاروهای اولیه از پورهسنین اول / طول بدن لارو سن اول در حدود ۳
شتهها و لاروهای کامل از کلیه مراحل مختلف شتهها تغذیه میکنند. مرحله جنینی آنها حدود ۲ تا ۳ روز طول میکشد و بطور کلی
این پشهها حدود ۱۵ گونه از شتهها را مورد تغذیه قرار میدهند، به عبارت دیگر پلیفاژ) Polyphage (هستند.
از دیگر شکارگرها که برای کنترل شتهها مورد استفاده قرار میگیرند بالتوریهای خانواده کرایزوپیده ) Chrysopidae ( مخصوصاً
گونهای بنام کرایزوپرلاکارنئا) Chrysoperla carnea ( است. این گونه تخمهایش را که دارای ساقهای بوده، در زیر یا روی سطح برگ
گیاهان قرار میدهد و بعد از آنکه لاروها خارج شدند با قطعات دهانی مکنده خودشان به تغذیه از شتهها میپردازند. )بر خلاف
کفشدوزکها که تمام بدن شته را مورد تغذیه قرار میدهند این بالتوریها با قطعات دهانی مکنده خودشان محتویات بدن شته ها را
مورد تغذیه قرار میدهند و پوست یا جسد آنها را استفاده نمیکنند.(
سپس در زیر برگ گیاهان در داخل یک پیله ابریشمی تبدیل به شفیره میشوند که بعد از سپری شدن مرحله شفیرگی که ممکن
است حدود یک تا دو هفته طول بکشد حشرات کامل ظاهر میشوند.
از دیگر دشمنان طبیعی شته ها، سنهای خانواده آنتوکوریده ) Anthocoridae (هستند. سنها از راسته همیپترا مخصوصاً
گونههایی از جنس اوریوس ) Orius ( مانند اوریوس ایندیسیوس) Orius indisiosus ( از شتهها در گلخانهها و روی گیاهان زینتی
تغذیه میکنند.
این سنها هم مانند بالتوریها دارای قطعات دهانی زننده مکنده هستند و خرطوم و استایلِتهای مربوط به آروارههای بالا و پایین
خود را داخل بدن شتهها فرو میکنند و محتویات و مایع بدن شتهها را مورد تغذیه قرار میدهند.
از دیگر دشمنان طبیعی شته ها که احتمالاً اکثر مردم آنها را در طبیعت مشاهده کردهاند کفشدوزکها هستند. گونههایی از
کفشدوزکها مانند کفشدوزک هفت نقطهای ککسینلا سپتمپونکتاتا ) Coccinella septempunctata ( و هیپودامیا وریهگاتا
( Hyppodamia variegata ( هم در مرحله لاروی و هم در مرحله حشره کامل از شتهها تغذیه میکنند و از عوامل مهم کنترل
بیولوژیک شتهها هستند.
عموماً کفشدوزکها طیف وسیعی از شتهها را مورد تغذیه قرار میدهند و از یک گونه خاص از شتهها تغذیه نمیکنند. اگر در محیط
گلخانهای فقط ۲ یا ۳ نوع کفشدوزک رها شود تمام شتهها را از بین میبرند. بطوریکه کفشدوزک ۲ نقطهای حدود ۰۵ نوع شته را
تغذیه میکند یا به عبارت دیگر پلیفاژ است.
گروه دیگری از دشمنان طبیعی شتهها، قارچها هستند. قارچ ورتیسیلیوم لیکانی) Verticilium lecanii ( به عنوان یکی از عوامل
مهم کنترل بیولوژیک شته ها بصورت تجارتی تکثیر میشود و مورد استفاده قرار میگیرد. اسپورهای این قارچ در محیطهای
گلخانهای میباشند و بعد از اینکه اسپورها در محیط مرطوب جوانه میزنند مسیلیومهایشان وارد بدن شته ها شده که باعث از
بین رفتن آنها میشود.
کنترل بیولوژیک سفید با لکها و کنه ها
سفید بالکها متعلق به خانواده آلیرودیده ) Aleyrodidae ( میباشند که حداقل سه گونه از آنها در کشور ما از اهمیت فوقالعاده
زیادی برخوردارند و عبارتند از:
۱( سفید بالک گلخانه ) Trialeurodes vaporariorum )
۲( بِمیسیا تاباسی ) Bemisia tabaci )
۳( بِمیسیا اورجنتیفولی ) Bemisia orgentifolii )
دو گونه اخیر عمدتاً در شرایط مزرعهای و صحرایی از آفات مهم گیاهان بویژه پنبه هستند ولی بدلیل وسیع بودن طیف میزبانی
آنها در روی گیاهان زینتی و محصولات گلخانهای نیز فعالیت میکنند. سفید بالک گلخانه با شرایط گلخانهای تکامل و سازش پیدا
کرده و یکی از آفات مهم و کلیدی محصولات گلخانهای است.
این آفات تخمهایشان را از طریق ساقه بسیار کوتاهی داخل بافت گیاهان قرار میدهند. بعد از اینکه تخم تفریغ شد و لاروها خارج
شدند، با قطعات دهانی زننده مکنده خود شروع به تغذیه از شیره گیاهی میکنند و باعث زرد شدن و در جمعیتهای بالا باعث
ریزش و خشک شدن برگ گیاهان میشوند.
از مهمترین پارازیتوئید آفات محصولات گلخانهای، میتوان به زنبورهای خانواده آفلینیده ) Aphelinidae ( اشاره کرد. در این خانواده
گونههای مختلف جنس اِنکارسیا ) Encarsia ( از دشمنان طبیعی و مهم این آفات هستند. در بین گونههای جنس اِنکارسیا گونهای
به نام انکارسیا فورمازا ) Encarsia formosa (انتشار جهانی دارد و به عنوان یک فرآورده بیولوژیک و دشمن طبیعی تکثیر شده، و
برای کنترل سفیدبالکها در شرایط گلخانهای رها سازی میشود.
طول بدن این زنبور حدود یک میلیمتر بوده و قسمت قفسه سینه آن سیاه رنگ و شکمش زرد رنگ است، تخم خود را در داخل
بدن پورههای سنین مختلف ) Trialeurodes ( قرار میدهد و بجز حشره کامل بقیه مراحل رشدی آن در داخل بدن میزبان سپری
میشود. بعد از کامل شده حشره، زنبور بالغ از طریق جویدن پوسته بدن میزبان از آن خارج میشود.
زنبور انکارسیا فورمازا را بر روی میزبان طبیعی یعنی سفید بالک گلخانهای و بر روی گیاه توتون بصورت انبوه تکثیر کردهاند. گاهی
بر روی یک برگ توتون میتوان هزار عدد از این زنبور را تکثیر و در گلخانهرها سازی کرد، تولید نتاج نر در این زنبور بسیار نادر و کم
است.
در تعدادی از زنبورهای پارازیتوئید خانواده آفلینیده ) Aphelinidae ( مخصوصاً گونههای جنس انکارسیا ) Encarsia ( مانند انکارسیا
فورموزا و انکارسیا لوتهآ ) Encarsia lutea ( تولید نتایج نر از طریق هیپر پارازیتیسم ) Hyper parasitism ( یا اتو پارازیتسم ) Auto parasitism ( است . هیپر پارازیتیسم به پدیدهای گفته میشود که یک پارازیتوئید، پارازیتوئید دیگر را پارازیته میکند، در اتو
پارازیتیسم یک پارازیتوئید نتاج خودش را پارازیته میکند.
در تعدادی از زنبورهای خانواده آفلینیده، پدیده اتو پارازیتیسم دیده میشود یعنی تولید نتاج نر از طریق پارازیته کردن نتایج مادهی
گونه خودش بوجود میآید.
در شرایط گلخانهای طول عمر زنبورهای ماده در دمای ۱۱ تا ۳۵ درجه سانتیگراد حدود ۲۲ الی ۳۵ روز است، بنابراین طول عمر
زنبورهای کامل بشدت تحت تأثیر دما است.
تعداد تخمهایی که هر حشره ماده میگذارد. بین ۰۵ تا ۳۰۵ عدد متغیر است و عوامل مختلفی از جمله ساختمان سطح برگ
گیاهان در میزان کارآیی این زنبورها فوقالعاده مؤثر است. این زنبورها بر روی گیاهانی که سطح برگهایشان کرکدار است از کارآیی
خوبی برخوردار نیستند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی این زنبورها به فراوانی تکثیر میشوند و برای کنترل بیولوژیک مگسهای
سفید یا سفید بالکها مورد استفاده قرار میگیرند. در سال ۱۹۹۱ در سطحی حدود چهار هزار هکتار در کشورهای آمریکایی و
اروپایی از این زنبورها برای کنترل بیولوژیک سفید بالکها استفاده شد.
از دیگر عوامل کنترل سفید بالکها قارچهای ورتیسیلیوم لکانئی ) Verticilium lecanii ( و آشرسونیا آلیرودیس ) Aschersonia aleyrodis ( هستند. بعضی از فرآوردههای قارچ ورتیسیلیوم لکانئی مثل ورتالک ) Vertalec ( برای کنترل شتهها مورد استفاده قرار
میگیرد و فرآوردههای دیگر آن مانند مایکوتال ) Mycotal ( برای کنترل سفید بالکها بکار میرود.
قارچ آشرسونیا آلیرودیس در روی حشرات کامل و تخمهای بمیسیا تاباسی ) Bemisia tabaci ( و تریالئورودیس وپاراریوروم
( Trialeurodes vaporariorum ( عموماً ایجاد خسارت نمیکند بلکه فقط مراحل پورگی این آفات را مورد حمله قرار میدهد. و در
محیطهایی که تخم این قارچ پاشیده نشده است، نمیتواند گسترش پیدا کند. برخلاف قارچ ورتیسیلیوم لکانئی که میتواند در
سطح برگ گیاهان گسترش یابد این گونه نمیتواند پراکنش خودش را افزایش بدهد.
از دیگر دشمنان طبیعی سفید بالکها میتوان به کفشدوزکها اشاره نمود که بعضی از گونههای آنها برای کنترل این آفات مورد
استفاده قرار گرفتهاند . از جمله گونه این کفشدوزکها دلفاستوس پوسیلوس ) Delphastus pusilus ( است که از دشمنان
طبیعی مهم این آفات بشمار میرود.
مبحث کنترل بیولوژیک کنههای تارتن
از کنههای تارتن متعلق به خانواده تترانیکیده ) Tetranychidae ( گونه تترانیکوس اورتیکه ) Tetranychus urticae ( از مهمترین آفات
محصولات گلخانهای است که تخمهایش را در سطح گیاهان قرار میدهد و بعد از اینکه تخمها تفریغ و پورهها خارج میشوند با
کلیسرهایشان شروع به تغذیه از شیره گیاهی میکنند و در نتیجه به گیاه خسارت وارد میکنند.
یکی از مهمترین دشمنان طبیعی این کنهها فیتوزئولوس پرسیمیلیس ) Phytoseiulus persimilis ( است که پرداتور ) Predator ( یا
شکارگر بوده و برای کنترل بیولوژیک کنههای تارتن در بسیاری از نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۱۹۱۵ این کنه
را از روی یک محموله گل ارکیده که از شیلی به آلمان وارد شده بود شناسایی کردند. سپس به روشهای تکثیر انبوه آن مبادرت
ورزیدند و سرانجام در سال ۱۹۹۱ در سطحی معادل حدود هشت هزار هکتار از این کنه پرداتور برای کنترل کنههای تارتن استفاده
کردند. این شکارگرها را میتوان براحتی بر روی کنه تارتن و روی لوبیا پرورش داد.
کنترل بیولوژیک مگس های مینور و پروانهها
مگسهای مینوز
مگسهای مینوز از جمله آفات مهم محصولات گلخانهای و گیاهای زینتی هستند. مگسها متعلق به خانواده آگرومایزید
( Agromyzidae ( هستند.
تعدادی از مهمترین گونههای ) Agromyzidae ( عبارتند از :
)۱ Liriomyza trifolii
)۲ Liriomyza sativae
)۳ Liriomyza bryoniae
در ایران این گونهها جزء آفات مهم محصولات گلخانهای و گیاهان زینتی هستند. این مگس به طول حدود ۲ تا ۳ میلی متر به رنگ
سیاه و دارای لکههای زرد رنگ در روی بدنشان هستند. حشرات کامل با فرو کردن تخمریز خود به داخل بافت گیاه از ترشحات
گیاهی تغذیه می کنند. محل فرو کردن تخمریز عموماً بصورت لکههای زرد رنگی در سطح برگ گیاهان دیده میشود.
بعد از قرار گرفتن تخم در بافت گیاهی، لارو خارج شده از بافت ایجاد گالریها یا تونلهایی مارپیچ در سطح برگ گیاهان میکند.
ضخامت این گالریها با افزایش اندازه لارو افزایش پیدا میکند.
از مهمترین دشمنان طبیعی این آفات، زنبورهای پارازیتوئید هستند که بصورت پارازیتوئید داخلی یا ایندوپارازیتوئید و پارازیتوئید
خارجی یا اِگزوپارازیتوئید از لاروهای این آفات تغذیه میکنند.
از مهمترین پارازیتوئیدها میتوان به گونههایی مثل اپیوس پالیدوس Opius pallidus ( ( و داکنوزا سیبریکا ) Dacnusa sibrica ( که
پارازیتوئید داخلی هستند و گونه دیگری بنام دیگلیفوس ایسئا ) Diglyphus isaea ( که پارازیتوئید خارجی است اشاره کرد.
پارازیتوئیدهای داخلی تخمشان را در داخل بدن لارو میزبان قرار میدهند و حشرات کامل از داخل شفیره میزبان خارج می شوند.
بدین صورت که مراحل رشد و نمو لارو پارازیتوئید در داخل بدن لارو میزبان طی میشود و وقتی که آفت به مرحله شفیرگی رسید
میزبان را میکشد و از داخل شفیره میزبان خارج میشود.
پارازیتوئیدهای خارجی تخمشان را در مجاورت لارو میزبان در داخل بافت گیاه قرار میدهند. ولی قبل از تخمگذاری تخمریزشان را
به داخل بدن لارو میزبان فرو میکنند و باعث فلج شدن او میشوند، سپس تخمشان را در کنار بدن لارو میزبان در داخل بافت
گیاه قرار میدهند. بعد از مدت حدود ۲ روز لارو خارج میشود و چون لارو میزبان فلج است، نمیتواند از محل تخم میزبان دور
شود و لارو پارازیتوئید بعد از خروج از تخم شروع به تغذیه از لارو آفت میکند.
زنبورهای واکتورایسبریکا و Opius pallidus ( ( از خانواده براکونیده پارازیتوئید خارجی هستند. این زنبورها تخمهایشان را در داخل
بدن لارو میزبان که در داخل بافت گیاهی است قرار میدهند.
با توجه با اینکه این لاروها در داخل برگ هستند زنبورها چطور آنها را پیدا می کنند؟
زنبورهای پارازیتوئید بوسیلهی اندامهای حسی )شاخکها و تخمریز( میزبان را پیدا میکنند. تعدادی از طریق تخمریز، و تعدادی از
پارازیتوئیدها از طریق شاخک میزبان را پیدا میکنند. این زنبورها از طریق شاخک که همانند رادار عمل میکند در سطح برگ
گیاهان جستجو میکنند و بافتی را که دارای لارو است را مشخص کرده و سپس لارو میزبانشان را پارازیته میکنند.
طول عمر حشرات کامل حدود دو هفته است و حدود ۹۵ تخم را در طی این مدت در داخل بدن لاروهای میزبان قرار میدهند.
نبور دیگری که بعنوان دشمن طبیعی مهم این گروه از آفات مطرح است دیگلیفوس ایسئا ) Diglyphus isaea ( است که یک
پارازیتوئید خارجی میباشد که تخم خودش را در مجاورت لارو میزبان قرار میدهد. بعد از حدود دو روز تخم تفریغ میشود و در
مدت حدود ۱ روز مراحل لاروی این زنبور کامل میشود و دوره شفیرگی آن حدود ۹ روز طول میکشد، سپس برگ گیاه را سوراخ
کرده و از آن خارج میشود.
بطور کلی در سالهای اخیر توجه زیادی به کنترل بیولوژیک مگسهای مینوز خانوادههای آگرومایزیده Agromyzidae (( شده است.
مخصوصاً در کشورهای اروپایی که آفات محصولات گلخانهای را با فرآوردههای بیولوژیک کنترل میکنند. این آفات را در سالهای
اخیر بوسیله دشمنان طبیعی تحت کنترل در آوردهاند. البته تولید دشمنان طبیعی این گروه از آفات نسبتاً مشکل است و هزینه
بیشتری در مقایسه با تولید دشمنان طبیعی، آفاتی مثل کنه دو نقطهای و سفید بالکها دارد.
پروانهها
گروه دیگری از آفاتی که گاهی بعنوان آفات مهم در گلخانهها و بر روی محصولات زینتی جلوهگر میشوند پروانهها هستند.
مخصوصاً تعدادی از گونههای پروانههای خانواده نوکتوئیده ) Noctuidae (. از گونههای مهم این خانواده میتوان به گونههایی مثل
مامسترا براسیکه ) Mamestra braccicae (، اوتوگرافا گاما ) Autographa gamma (، نوکتوا پرونوبا ) Noctua pronuba ( و گونههای
دیگری مثل اسپودوپترا لیترالیس Spodoptera lituralis (( و هلییونتیس آرمیژرا ) Helionthis armigera ( اشاره کرد. این پروانهها مثل
بسیاری دیگر از پروانهها، تخمشان را روی برگ گیاهان قرار میدهند، و بعد از اینکه لارو خارج میشود بوسیله قطعات دهانی
سائیده شروع به تغذیه از برگ و سایر قسمتهای گیاه میکنند. بعد از تکمیل دوره لاروی در داخل خاک تبدیل به شفیره
میشوند.
برای کنترل بیولوژیک پروانهها عموماً از باکتریها استفاده میشود. در این بین باکتری باسیلوس تورنژنسیس ) Bacillus thuringiensis ( مهمترین نقش را در کنترل بیولوژیک پروانهها دارد.
فرآوردههای مختلفی از این باکتری تولید شده که هر یک بر روی گروههای مختلفی از حشرات مؤثر واقع شدهاند. حشرات و از
جمله لارو پروانهها وقتی که توکسینهای این باکتری را مورد تغذیه قرار میدهند قطعات دهانی و نیز دستگاه گوارش آنها را فلج
میکنند و باکتری در مدت حدود ۱۱ ساعت میزبانش )پروانه( را از بین میبرد.
همچنین گروههای دیگری از این باکتری وجود دارند که برای کنترل گروههای دیگری از حشرات مورد استفاده قرار میگیرند.
تولید این باکتریها به چه صورت انجام میشود؟
باکتریها عموماً براحتی در محیطهای کشت تخمیری پرورش داده میشوند و در جمعیتهای انبوه برای کنترل آفات مختلف مورد
استفاده قرار میگیرند.
اگر خود باکتری برای کنترل بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد بعنوان یک خطر بالقوه محسوب میشود زیرا میتواند انواع حشرات
اعم از حشرات مضر یا مفید را از بین ببرد.
تکثیر و رها سازی دشمنان طبیعی
مراحل تکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی در مواردی انجام میشود که
دشمن طبیعی وجود نداشته باشد؛ –
جمعیت آنها کم باشد؛ –
ظهور آنها با تاخیر صورت گیرد. –
تکثیر و رها سازی دشمنان طبیعی در شرایطی انجام میشود که استقرار دائمی دشمن طبیعی امکانپذیر نیست و بهترین
شاخص این موضوع شرایط گلخانهای است. در گلخانهها بعد از برداشت محصول، گیاه به همراه آفت و دشمنان طبیعی خود، از
گلخانه خارج می شود. در فصل بعد که گیاه دیگری کشت میشود نیازمند رهاسازی دوباره دشمنان طبیعی است.
پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی
پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی شامل مراحل مختلفی است:
انتخاب دشمن طبیعی؛ دشمنان طبیعی از نظر توانایی کنترل با هم متفاوتند که این تفاوت به دلیل اختلاف در خصوصیات زیستی
آنها است. از جمله این خصوصیات میتوان به قدرت باروری، قدرت جستجو و فاکتورهای دیگر نیز اشاره کرد.
۱( کیفیت دشمنان طبیعی؛ دشمنان طبیعی مورد استفاده برای تکثیر و رهاسازی باید عاری از بیماری و هیپرپارازیتوئیدها باشند.
دشمن طبیعی انتخاب شده برای تکثیر باید دارای کیفیت مناسب باشد. جمعیت موسس انتخاب شده، برای برنامه تکثیر باید یک
جمعیت سالم و قوی باشد همچنین حفظ کیفیت دشمنان طبیعی در طی سالیان متمادی نیز از اهمیت فوقالعاده زیادی
برخوردار است. زیرا ورود دشمنان طبیعی به محیط بسته در واقع جمعیت آنها را از یک جمعیت باز به یک جمعیت بسته تبدیل
میکند که با گذشت چند سال احتمال کاهش تنوع ژنتیکی و هم چنین زوال ژنتیکی وجود دارد. به همین دلیل القا ژن به داخل
جمعیت بصورت مرتب ضروری مینماید.
چگونگی القا ژن: معمولاً در برنامههای تکثیر بطور مرتب از جمعیتهای وحشی گونه، به جمعیتهای پرورشی اضافه میشود تا
از کاهش تنوع ژنتیکی جلوگیری شود.
۲( هزینه پرورش دشمنان طبیعی؛ برای موفقیت و توسعه کنترل بیولوژیک باید دشمنان طبیعی پرورش داده شده قدرت رقابت
اقتصادی با سایر روشهای کنترل آفات بویژه مبارزه شیمیایی را داشته باشند.
تعدادی از دشمنان طبیعی براحتی بر روی میزبان طبیعی خود پرورش داده میشوند. برای مثال کنه فیتوزیولوس پرسیمیلس
( Phytoseiulus persimilis ( براحتی بر روی تترا نیکوسلتیکه و گیاه لوبیا پرورش داده میشود. نمونه دیگر انکارسیا فورموزا
( Encarsia formosa ( است که بر روی ) Trialearodes vaporariorum ( به سادگی تکثیر مییابد.
ولی در مورد بعضی از دشمنان طبیعی سیستمهای طبیعی خیلی پر هزینه هستند. در سالهای اخیر توجه زیادی به پرورش
دشمنان طبیعی آفات گلخانهای بر روی میزبانهای مصنوعی انجام گرفته است. البته زمانی خواهد رسید که مبارزه بیولوژیک با
مبارزه شیمیایی رقابت کند. کنترل بیولوژیک سه نوع مختلف دارد. در کنترل بیولوژیک کلاسیک یک دشمن طبیعی را در منطقهای
رهاسازی میکنند که برای همیشه مستقر میشود و جمعیت آفت را تحت کنترل در میآورد .در این مورد هزینه خیلی ناچیز
است اما سود بالایی دارد. به این صورت که هزینه روشهای کنترل بیولوژیک حدود یک پنجاهم مبارزه شیمیایی درمیآید.
۳( ذخیره سازی و حمل و نقل دشمنان طبیعی؛ دشمنان طبیعی فقط در چند ماه از سال خریدار دارند. در حالیکه در طول سال
باید جریان تولید دشمنان طبیعی حفظ شود. زمانی که تقاضا برای دشمن طبیعی وجود ندارد باید دشمن طبیعی را ذخیره نمود.
در مورد بعضی از دشمنان طبیعی بررسیهایی تاکنون انجام شده. مثلاً در مورد پشه آفیدولتوس آفیدومیزا ) Aphidoletes aphidomyza ( ثابت شده است که در دمای حدود یک درجه سانتیگراد تا مدت دو ماه حفظ میشود. همچنین بال توری معمولی
کریزوپرلا کارنئا ) Chrysoperla carnea (، که برای کنترل بیولوژیک شتهها مورد استفاده قرار می گیرد، را میتوان حدود ۳۱ هفته
ذخیره سازی کرد.
۱( روشهای کاربرد دشمنان طبیعی؛ زمان و نحوهی رهاسازی دشمنان طبیعی در کارآیی و موفقیت آنها بسیار موثر است.
روشهای کاربرد در مورد گونههای مختلف دشمنان طبیعی بسیار متفاوت است. بعنوان مثال زنبور انکار سیافورموزا را بر روی
کارتهایی میچسبانند. بر روی هر کارت تعداد زیادی از شفیرههای آفت وجود دارد که پارازتیه است و داخل گلخانهها به نهالها
و گیاهان زینتی آویزان میکنند. زنبورهای پارازیتوئید که خارج میشوند شروع به پارازتیه کردن میزبان خودشان میکنند. در
صورتیکه بعضی از دشمنان طبیعی بوسیله هواپیما رهاسازی میشوند.
۰( ارزیابی فرآورده بیولوژیک یا دشمنان طبیعی؛ برای اطمینان از کاهش جمعیت آفت به پایینتر از سطح زیان اقتصادی ارزیابی
دشمنان طبیعی ضروری است. این ارزیابی میتواند از طریق مقایسه میزان پارازیتیسم در شرایطی که دشمن طبیعی را
رهاسازی کردیم، با شرایطی که دشمن طبیعی وجود ندارد، انجام شود. از طریق مقایسه میزان پارازیتیسم میتوان میزان
کارآیی دشمن طبیعی را سنجید. همچنین از طریق شمارش تعداد آفات در یک واحد سطح معین، در محلی که دشمن طبیعی
استفاده شده و در محلی که دشمن طبیعی وجود ندارد نیز این کار میسر میشود.
بیخطر بودن دشمنان طبیعی، دشمنان طبیعی رهاسازی شده باید سایر موجودات مفید را مورد حمله قرار ندهند.

21 ارد 1397

طبیعت در جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال ، یکی از زیباترین جاده ھای جنگلی ایران است. منطقه ای جنگلی و کوھستانی بین شھر اسالم تالش در استان گیلان و
.خلخال در استان اردبیل
جاده اسالم به خلخال مسیری پیچ در پیچ در دامنه ھای سبز کوھستان است. مسیری کھ با نسیم خنک دریا آغاز می شود و در دل جنگل ھای
.تالش ادامھ یافتھ و بھ ارتفاعات می رسد
ھمان جا کھ چشمان مسافر بھ یکباره خود را از جنگل ھای سرسبز در پوششی از مھ می بیند و منطقھ ای بکر و سبز کھ بیشتر نقاط اش پوششی
.از مھ دارد
جاده اسالم بھ خلخال با داشتن ارتفاع سھ ھزار و 300 متری از سطح دریا در زمستان ھا تبدیل بھ یکی از محورھای سخت گذر جاده ای می
.شود ، اما این جاده در فصول مختلف سال آن قدر زیبا و حیرت انگیز است کھ ارزش دیدن چندین باره را دارد
دامنھ ھای سرسبز و گلھ ھای سفید گوسفندان کھ در دوردست ھا حرکت می کنند ، چشم انداز ییلاق و کلبھ ھای چوبی روستاییان و مھ ای کھ
دره ھا را سفیدپوش کرده و گاھی حتی تا روی جاده می آید ، درختان بلند و انبوھی کھ بر جاده کوھستانی سایھ افکنده اند؛ اینھا از مناظر زیبایی
.ھستند کھ ھمچون تابلوھای نقاشی طول این مسیر را در برگرفتھ اند
.با عبور از این جاده گویی کھ در دنیای دیگری قدم گذاشتھ اید
.این جاده برای آن دستھ از افرادی کھ بھ استان گیلان سفر می کنند ، مسیر آشنایی است
.از شھر اسالم و از محلی بھ نام سھ راه خلخال شروع شده و پس از حدود 70 کیلومتر بھ خلخال می رسد
.در این مسیر ، بھ طول تقریبا 25 کیلومتر جاده ای بکر با درختانی انبوه در اطراف جاده پیش روی مسافران قرار دارد
مھمان سراھای زیبا با امکانات رفاھی و چشمھ ھای آب سرد و طبیعی کھ در نوبھ خود ، شفابخش بیماری ھای زیادی مانند سنگ کلیھ ھستند ،
.در طول جاده وجود دارد
با بالاتر رفتن از این جاده ، ابتدا بھ روستایی زیبا بھ نام خرجگیل می رسید. این روستا مردمی مھربان با گویش تالشی ، سبک معماری خاص ،
.فرھنگی اصیل ، پوشش لباس ھای محلی و روستایی بسیار زیبا دارند
خرجگیل از دیرباز پذیرای میھمانانی بوده کھ از این مسیر بھ خلخال و استان اردبیل عزیمت می کردند و با درآمدی حاصل از تجارت در این
.مسیر و دامپروری ، گذران زندگی می کرده اند
.پس از طی این مسیر بھ طرف بالا ، بھ جنگل ھا و مناطق دیدنی از جملھ شورشور می رسید

.نام این منطقھ از آبشار کوچکی بھ ھمین نام کھ در اینجا قرار دارد، گرفتھ شده است. امکانات رفاھی متعددی نیز در این مکان وجود دارد
.در ادامھ مسیر پس از طی چند کیلومتر و پشت سر گذاشتن جنگل ھا بھ کوه ھای بلند با چمنزارھای وسیع کھ شھرت بسیاری دارند ، می رسید
اولین روستایی کھ در مسیرتان می بینید ، اسب ھونی نام دارد. در این روستا اغلب امکانات رفاھی و اقامتی از ھتل گرفتھ تا مسافرخانھ ھای
.زیبا وجود دارد
.اگر طی کردن این جاده زیبا را ادامھ دھید ، بھ ترتیب از مکان ھایی با نام ھای متش ، لرزره ، چاراسو و کرمون عبور می کنید
متش عنوان زیباترین ییلاق در این منطقھ را داراست کھ با طبیعت زیبا و ارتفاع بی نظیرش نسبت بھ سایر مناطق ، چشم اندازھای زیباتری
.دارد
.بھ بلندترین منطقھ متش ، بھ زبان محلی ویواکاز یعنی سنگ یا کوه عروس می گویند
.در ادامھ راه پس از طی 20 کیلومتر بھ قلھ مرتفع الماس کھ در تابستان نیز پوشیده از برف است ، می رسید
بلندای این قلھ سبب شده تا رطوبت دریای خزر بھ آن سوی قلھ نرود و ھمین ، منجر بھ نیمھ خشک بودن این ناحیھ شده است. آب ھای سرریز
.شده از این قلھ نیز ، سبب برخورداری خلخال از باغ ھای فراوان میوه سیب و آلبالو شده است
زندگی شبانی و خانھ ھای ییلاقی ، گلھ ھای گوسفندان ، تولیدات و فرآورده ھای دامی ، ھوایی پاک و تمیز و طبیعتی بکر ، این منطقھ را بھ
.یکی از پر طرفدارترین مقاصد گردشگری شمالی تبدیل کرده است
این جاده را از لحاظ دمایی، دروازه بین جھنم و بھشت می دانند، از دمای 40 درجھ با رطوبت دیوانھ کننده در اسالم تا دمای سھ چھار درجھ در
!بالای گردنھ
البتھ در بیشتر مواقع نیز این جاده بھ علت بارش برف و باران بستھ می شود. یادتان باشد حتما قبل از سفر از باز بودن جاده مطمئن شوید و
.ھمیشھ تجھیزات لازم و لباس گرم ھمراه داشتھ باشید

29 اسف 1396

کفشدوزک کریپتولاموس

کفشدوزک کریپتولموس(Cryptolaemus montrouzieri)

درطبیعت موجودی را نمی توان یافت که دشمن طبیعی نداشته باشدوجمعیت آن توسط این دشمنان مهار و کنترل نشود. آفات کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و درمواردی در برابر هرآفت بیش از 20 نوع دشمن طبیعی قراردارد.

اگر انسان در برنامه ای مشخص نسبت به استفاده ازاین دشمنان طبیعی برای کاهش جمعیت آفات اقدام کند، کنترل بیولوژیک اتفاق افتاده است ولی اگر انسان نقشی نداشته باشد، کنترل طبیعی نامیده میشود که درتمامی زیست بومهاجریان دارد.

باوجود آنکه حشرات از سوی بیشتر مردم به عنوان مزاحم تلقی می شوند ولی تعدادگونه های آفت ودرد سرساز آنها درمقایسه باگونه های موجود،بسیاراندک می باشد. عمده ترین دشمنان طبیعی آفات کشاورزی ازمیان حشرات هستند.

کفشدوزکها سوسکهایی بارنگهای متنوع ودرخشان هستند که اکثریت آنها شکارگر حشرات بوده وتعداد اندکی ازاین

خانواده نیزمانندکفشدوزک خربزه وسوسک مکزیکیلوبیا گیاهخوار محسوب میشوند(تصاویربه ترتیب شامل: کفشدوزک خربزه – سوسکمکزیکیلوبیا)

 

کفشدوزکها درهر دومرحله لاروی و حشره کاملا زحشرات دیگرمانند شته هاوشپشکها،تخم و پوره سفید بالکها وپسیلها و تعدادی دیگرتغذیه می کنند. لارو کفشدوزک با شکلی شبیه به تمساح و آرواره های قوی خود شته هارا گرفته و با ولع تمام می خورد.

یک کفشدوزک بالغ درطول زندگی خودمی تواندتا2000عددشته رابخورد. بنابراین میتوان تصور کرد که درغیاب چنین حشره شکارگر مفیدی،جمعیت شته هاکه زنده زا بوده و هر یک می توانند در طول 20 تا 30 روز تا 100پوره به دنیا بیاورند، به چه تعداد باورنکردنی افزایش می یافت.