13 خرد 1397

مبارزه زراعی علیه کرم ساقه‌خوار برنج

1- مبارزه زراعی علیه کرم ساقه‌خوار برنج:

– برداشت محصول برنج با بریدن ارتفاع پایین‌تر ساقه انجام شود.
– محصول برداشت‌شده به مدت یک تا دو روز در مزرعه نگهداری کرده تا کاملاً خشک شود.
– کاه و کلش باقیمانده در مزرعه جمع‌آوری گردد.
– کشت دوم (کشت شبدر و … در مزرعه انجام شود).
– شخم مزرعه پس از برداشت و یخ آب زمستانه انجام شود.
– حذف علف‌های هرز مزارع صورت گیرد.
– بازدید روزانه خزانه و جمع‌آوری برگ‌های آلوده به تخم کرم ساقه‌خوار برنج در خزانه انجام شود
– تناوب زراعی در مزارع انجام شود
– شلتوک و ساقه‌های برنج از مناطق آلوده به مناطق سالم منتقل نگردد.
– واریته‌های مقاوم به کرم ساقه‌خوار کشت گردد.
استفاده از ارقام زودرس جهت کشت و همچنین استفاده از پلاستیک یا نایلون برای پوشش خزانه (جهت زود رسیدن نشاها) در کاهش خسارت آفت بسیار مؤثر است. روش‌های دیگری که جهت کنترل کرم ساقه‌خوار برنج پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از: انجام شخم با تیلر در دو جهت عمود بر هم، آب تخت کردن مزرعه، بازدید از مزارع به‌طور مستمر، استفاده از تله‌های نوری پس از ظهور پروانه‌ها.

12 خرد 1397

کنترل و مبارزه علیه کرم ساقه‌خوار برنج

برای کنترل و مبارزه علیه کرم ساقه‌خوار برنج می‌توان از روش‌های زراعی و فیزیکی، روش‌های بیولوژیکی و درنهایت در صورت شدت زیاد آلودگی از روش‌های شیمیایی مجاز استفاده کرد. 1- مبارزه زراعی علیه کرم ساقه‌خوار برنج. 2- مبارزه بیولوژیکی علیه کرم ساقه‌خوار برنج.

12 خرد 1397

کرم ساقه‌خوار برنج

یکی از مهم‌ترین آفات در مزارع برنج کرم ساقه‌خوار می‌باشد. بسیاری از کشاورزان جهت مبارزه با این آفت تنها به روش‌های شیمیایی اکتفا می‌کنند؛ زیرا کشاورزان طبق باور متعارف به تأثیرگذاری سموم شیمیایی در کنترل آفات، همواره به مصرف این سموم احساس نیاز می‌کنند و این احساس نیاز آن‌ها را وامی‌دارد تا به هر ترتیب سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی را حتی باقیمت گزاف تهیه و مصرف نمایید. سموم شیمیایی مورداستفاده جهت کنترل آفت کرم ساقه‌خوار علاوه بر هزینه‌بر بودن، مشکلات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری ایجاد کرده و امنیت مواد غذایی را به خطر می‌اندازد. این مطالعه به بررسی روش‌های غیر شیمیایی (زراعی – مکانیکی و بیولوژیکی) جهت کنترل آفت کرم ساقه‌خوار برنج می‌پردازد. مطابق بررسی برخی از مهم‌ترین روش‌های غیر شیمیایی کنترل آفت کرم ساقه‌خوار شامل، تناوب زراعی، کشت واریته‌های مقاوم به آفت، کشت دوم، برداشت محصول برنج با بریدن ارتفاع پایین‌تر ساقه، آب تخت کردن مزرعه، استفاده از تله‌های نوری و فانوسی، استفاده از زنبور تریکوگراما و فرمون جنسی و… می‌باشند.