کفشدوزک کریپتولموس(Cryptolaemus montrouzieri)

درطبیعت موجودی را نمی توان یافت که دشمن طبیعی نداشته باشدوجمعیت آن توسط این دشمنان مهار و کنترل نشود. آفات کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و درمواردی در برابر هرآفت بیش از 20 نوع دشمن طبیعی قراردارد.

اگر انسان در برنامه ای مشخص نسبت به استفاده ازاین دشمنان طبیعی برای کاهش جمعیت آفات اقدام کند، کنترل بیولوژیک اتفاق افتاده است ولی اگر انسان نقشی نداشته باشد، کنترل طبیعی نامیده میشود که درتمامی زیست بومهاجریان دارد.

باوجود آنکه حشرات از سوی بیشتر مردم به عنوان مزاحم تلقی می شوند ولی تعدادگونه های آفت ودرد سرساز آنها درمقایسه باگونه های موجود،بسیاراندک می باشد. عمده ترین دشمنان طبیعی آفات کشاورزی ازمیان حشرات هستند.

کفشدوزکها سوسکهایی بارنگهای متنوع ودرخشان هستند که اکثریت آنها شکارگر حشرات بوده وتعداد اندکی ازاین

خانواده نیزمانندکفشدوزک خربزه وسوسک مکزیکیلوبیا گیاهخوار محسوب میشوند(تصاویربه ترتیب شامل: کفشدوزک خربزه – سوسکمکزیکیلوبیا)

 

کفشدوزکها درهر دومرحله لاروی و حشره کاملا زحشرات دیگرمانند شته هاوشپشکها،تخم و پوره سفید بالکها وپسیلها و تعدادی دیگرتغذیه می کنند. لارو کفشدوزک با شکلی شبیه به تمساح و آرواره های قوی خود شته هارا گرفته و با ولع تمام می خورد.

یک کفشدوزک بالغ درطول زندگی خودمی تواندتا2000عددشته رابخورد. بنابراین میتوان تصور کرد که درغیاب چنین حشره شکارگر مفیدی،جمعیت شته هاکه زنده زا بوده و هر یک می توانند در طول 20 تا 30 روز تا 100پوره به دنیا بیاورند، به چه تعداد باورنکردنی افزایش می یافت.