1- مبارزه زراعی علیه کرم ساقه‌خوار برنج:

– برداشت محصول برنج با بریدن ارتفاع پایین‌تر ساقه انجام شود.
– محصول برداشت‌شده به مدت یک تا دو روز در مزرعه نگهداری کرده تا کاملاً خشک شود.
– کاه و کلش باقیمانده در مزرعه جمع‌آوری گردد.
– کشت دوم (کشت شبدر و … در مزرعه انجام شود).
– شخم مزرعه پس از برداشت و یخ آب زمستانه انجام شود.
– حذف علف‌های هرز مزارع صورت گیرد.
– بازدید روزانه خزانه و جمع‌آوری برگ‌های آلوده به تخم کرم ساقه‌خوار برنج در خزانه انجام شود
– تناوب زراعی در مزارع انجام شود
– شلتوک و ساقه‌های برنج از مناطق آلوده به مناطق سالم منتقل نگردد.
– واریته‌های مقاوم به کرم ساقه‌خوار کشت گردد.
استفاده از ارقام زودرس جهت کشت و همچنین استفاده از پلاستیک یا نایلون برای پوشش خزانه (جهت زود رسیدن نشاها) در کاهش خسارت آفت بسیار مؤثر است. روش‌های دیگری که جهت کنترل کرم ساقه‌خوار برنج پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از: انجام شخم با تیلر در دو جهت عمود بر هم، آب تخت کردن مزرعه، بازدید از مزارع به‌طور مستمر، استفاده از تله‌های نوری پس از ظهور پروانه‌ها.